Kompletní informace o odsunu Němců.

Vážení přátelé, přinášíme vám kompletní informaci o odsunu Němců z Československa po 2. světové válce.

Kdo navrhl odsun Němců? Britové!

Chamberlain sice odsun navrhoval jako teoretické rešení, ale odsun propracovali a potvrdili dva významní pochamberlainovští činitelé britské vlády: Winston Spencer Churchill a Anthony Eden, protivníci Chamberlaina. Jeden jako premiér, druhý jako ministr zahraničí po chamberlainovci Halifaxovi. 

 

Odsun z české strany nenavrhoval sám dr. Beneš, ale čs. vnitřní odboj, především nekomunistický a vojenský. Edvard Beneš na tyto požadavky přistoupil poté, co se rozešel s Wenzelem Jakschem v otázce poválečného uspořádání ČSR. Zatímco němečtí komunisté (Kreibich a jiní) souhlasili s odsunem, Jaksch nikdy nesouhlasil a stal se nepřítelem prezidenta Beneše. Po válce pak vymyslil mýtus o ublížení sudetům a je také otcem lživé teorie o pochodu do Pohořelic, který se stal základem jeho propagandy v Londýně proti Benešovi po válce, což sami Britové a Američané vyvrátili. Proto se landsmané dnes tak ohnivě hlásí k Jakschovi a je nesmyslem, že jej obhajuje i část ČSSD, která proto ztrácí voliče v odbojářích.

 

K Jakschovi se po únoru 48 připojili dva zrádci exilu, gen. Prchala, jenž byl již r. 1946 v nepřítomnosti v ČSR degradován, a Ferdinand Peroutka. Za to Peroutku odsoudil celý poúnorový čs. exil včetně dr. Zenkla. Toto vše o Peroutkovi naše kavárna tají, stejně jako to, že vnučka Peroutky je současně vnučka protektorátního ministra Bienerta, odsouzeného Národním soudem.

 

Takže odsun na pokyny Churchilla a Edena zpracovalo ministerstvo zahraničí Britů a elaborát odsouhlasila Postupimská konference protokolem. Rovněž president Roosevelt odsun odsouhlasil jako nutné řešení pro klid Evropy. Odsun Britové zpracovali dle příkladu odsunů I.války mezi Řeky a Turky.

 

Je neuvěřitelné, jaké blbosti se dnes šíří, a ještě neuvěřitelnější je, že to česká veřejnost žere i s navijákem.

 

Jiří Jaroš Nickelli

emeritní dokumentátor Historicko dokumentační komise ČSBS 

Američané k poválečnému odsunu Němců.

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) expert mezinárodního práva u federální vlády USA.

Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. 
Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.

Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřejmé, že Československo nemohlo Němce vyhostit, poněvadž je museli přijmout spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.

Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení.

Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA, Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou. Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat proti vlastním zájmům.

Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS.

Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války. Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci, neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5. červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují 
zmíněný německý majetek. Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je dlužníkem České republiky, nikoliv naopak.

ZDROJ: http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html

Projev prezidenta Edvarda Beneše  z roku 1947

Vážení spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají  trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.

Váš dr. EDVARD BENEŠ                                                                          Praha, květen 1947

 

Autor příspěvku: ANS