Žádost o přezkoumání postupu OSZ Praha 6 ohledně odstranění sochy maršála Koněva

Městské státní zastupitelství Praha.

 

Věc: socha maršála Sovětského svazu I.S. Koněva ( id aliis socha Koněva) – oznámení o podezření z trestné činnosti – žádost o přezkoumání postupu Obvodního státního zastupitelství Praha 6 (id aliis OSZ)

 

Naše oznámení o podezření z tr. činnosti, která měla být spáchána v souvislosti se sejmutím sochy Koněva bylo bez dalšího opatření uloženo OSZ pod č.j. ZN 133/2020. S takovým postupem se jako poškození i jako oznamovatelé rozhodně nemůžeme ztotožnit. Proto žádáme o přezkum rozhodnutí OSZ, a to z následujících důvodů.

V úvodu svého odůvodnění zdůrazňujeme, že je nám známo ustálené právní nazírání v tom směru, že poškozený ani oznamovatel nemají nárok na zahájení tr. stíhání a že procesní iniciativa v tomto směru náleží pouze státu, reps. státnímu zástupci, který je dominus litis. Ovšem na druhé straně připomínáme ustanovení § 2 odst. 3 tr. řádu o povinnosti státního zástupce stíhat všechny tr. činy, o nichž se dozví. Zde tedy nejde o libovůli státního zástupce, které skutky bude stíhat a které ne.

Pan státní zástupce Mgr. R. Petrásek (id aliis SZ) používá k odůvodnění svého stanoviska převážně politickou argumentaci a právní upozaďuje (což je s jeho postavením absolutně neslučitelné – viz Etický kodex SZ) , tak my také začneme politickým úvodem.

Předně je nutno podtrhnout, že sejmutí sochy Koněva není žádnou jednorázovou akcí, nýbrž pouze jedním z kroků protiruských provokací prováděných delší dobu navíc tím nejodpornějším způsobem, kdy jsou historické skutečnosti překrucovány nebo dokonce falšovány, případně se zcela marginální jevy absolutizují. (ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/legion-of-merit-usa-na-uniforme-marsala-koneva/ a ZDE https://aliancenarodnichsil.cz/kdo-byl-skutecne-marsal-konev/)

V prvé řadě zdůrazňujeme zbabělý počin radních Městské části Praha 6 (id aliis RPha6), kdy jejich usnesení bylo přijato v nočních hodinách a realizováno za vládou vyhlášeného „nouzového stavu“. Zcela zjevně šlo o zneužití stávající situace.

Dále připomínáme, že maršál Koněv byl mj. vyznamenán nejyyššími řády spojenců – Francie, USA a Velké Britanie, kteří na svou minulost, na rozdíl od starosty Koláře a jemu podobných, neplijí a stále ji ctí. Proto, pokud bude ruskými orgány zahájeno trestní stíhání, a některé z osob podílejících se na sejmutí sochy Koněva se budou nacházet na území uvedených států, mohou být na žádost Ruské federace vydány do Ruska. Zde je třeba ještě zdůraznit, že v USA, našem největším spojenci, jsou podobné činy tvrdě trestány. Jiné úvahy, např. o záměru ruských nebo jiných tajných služeb likvidovat některé z těchto osob jsou naprostým nesmyslem a jen další součástí protiruské kampaně a nápadně připomínají šíření poplašné zprávy. 

A nyní k nejprokazatelněším skutkovým okolnostem. SZ zcela pominul ve svém vyrozumění skutečnost, že socha Koněva je ve vlastnictvím města Prahy, nikoliv Prahy 6, jak zcela v rozporu s realitou tvrdí starosta Kolář. Jde o dva důvody nabytí vlastnictví: jednak to byl dar vysočanských kováků Praze a dále podle zásady nového občanského zákoníku – superficies solo cedit. Tuto okolnost ve svém vyjádření SZ velkomyslně pomíjí a dále zcela nelogicky a profesionálně nepřípustně!!!!! politicky apologetizuje usnesení zastupitelstva městské části Praha 6. 

Zde v úvodu připomínáme bod 3., kde se říká, citujeme: „RMČ Praha 6 nalezením důstojného uplatnění uměleckého díla (sochy) maršála I.S. Koněva, nejlépe v některé z paměťových institucí a zajištění nezbytných kroků k přemístění uměleckého díla (sochy) maršála I.S. Koněva.“ V této souvislosti ještě poukazujeme na článek 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci č. č. 99/1996 Sb.m.s. (id aliis Smlouva), který byl porušen, což uznává i ministerstvo zahraničních věcí. Tato Smlouva stanoví, citujeme: „Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim“. Je sice pravdou, že smlouva nedefinuje, co je vojenský pomník, to ani nelze očekávat. Ale o tom, že pomník vojáka, nota bene maršála, je vojenským pomníkem, nemohou být nejmenší pochybnosti. Ale to jen úvodní rámec skutkových okolností. 

A teď to hlavní.

RPha6 v rozporu s citovaným usnesením zastupitelstva přesunula v dubnu tohoto roku sochu Koněva do depozitáře soukromé firmy, kde se za úschovu platí! Pokud SZ argumentuje smlouvou se společností ARTEX ART SAPE s.r.o. jako skutečností odůvodňující uložení našeho tr. oznámení, pak velice ale velice eufemisticky řečeno je taková argumentace v naprostém rozporu s právnickou logikou. Protože právě v tom je třeba spatřovat trestnou činnost spočívající minimálně v porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 a následující tr. zákoníku. Ale mohlo by se jednat i o jinou trestnou činnost, na níž jsme upozorňovali již v původním podání. RPha6 totiž:

  • nerespektovala usnesení vlastního zastupitelstva tím, že nenalezla místo k vystavení sochy Koněva v paměťové instituci. Skutečnost uzavření smlouvy s Muzeem paměti XX. století, z.ú. je v této souvislosti naprosto, ale naprosto bez jakékoliv relevance, neboť tato organizace nedisponuje žádnými expozičními prostory,
  • nevyčkala se sejmutím sochy do doby, kdy bude místo k jejímu umístění skutečně nalezeno a připraveno,
  • uložením do depozitáře znepřístupnila sochu Koněva v rozporu s citovanou Smlouvou

 

a následkem toho neoprávněně vydává peníze daňových poplatníků za „uskladnění“ sochy Koněva v soukromé firmě!
Proč se tak stalo, je nad slunce jasnější. Bylo třeba tak učinit před výročím 75 let ode Dne vítězství, aby se u sochy Koněva nemohly sejít vlastenecké síly, které starosta Kolář nazývá „prapodivnými lidmi z pravicové i levicové spodiny“! A SZ s jeho protiprávním jednáním spočívajícím v nactiuthačných výrocích souhlasí a ještě je nepřímo podporuje. K tomu se dále poznamenává. Existence uvedeného výroku je zcela nepochybně hrubou neslušností, ve smyslu 
§ 358 tr. zákoníku. SZ sice předmětný výrok cituje, ale nevyvozuje z něj žádné odpovídající důsledky. Obdobně je třeba hodnotit samotné sejmutí sochy Koněva.

 A v neposlední řadě zdůrazňujeme, že starosta Kolář sice může hlásat svoje názory, ale nesmí nikoho urážet. A pokud se chce politicky zviditelňovat, nechť tak činí za svoje peníze a ne za peníze daňových poplatníků a nezneužívá svoje postavení starosty a člena rady. Ale nejen to. Zde se také jedná o podněcování konfliktu mezi státy, vyvolávání nenávist proti určité skupině občanů ( tzv. pravicové a levicové spodině). Společenská škodlivost těchto kroků spočívá zejména v tom, že brání účastníkům Smlouvy, jak českému státu, tak i jeho občanům Smlouvu, potažmo i druhé smluvní straně, naplnit. V tom jsou oznamovatelé, a nejen oni, poškozováni na svých právech a státu je bráněno v plnění jeho povinností.

V těchto souvislostech ještě poukazujeme na další v původních podáních reklamovaná porušení předpisů, s nimiž se SZ vůbec nevypořádal a která jsou jen potvrzení záměru podezřelých, jak uvedeno výše.

 S čím se můžeme se SZ ztotožnit je jeho odkaz na amerického filosofa a kritika J. A. N. Ruize de Santayana: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat“.

Byť to není integrální součástí našeho oznámení, tak musíme závěrem podtrhnout, že kdyby NA NAŠEM ÚZEMÍ nebylo 140 000 padlých vojáků Rudé armády, 60 000 padlých rumunské armády, tisíců padlých příslušníků Československého armádního sboru, Polské armády, stovek zabitých a umučených partyzánů nejrůznějších národností, vesměs chlapců mezi 17 až 25 lety, tak by se starosta Kolář a ostatní radní ani nenarodili, a kdyby snad, tak zcela jinde! 

A Koněv je právě symbolem našich osvoboditelů!

 

A tím považujeme svůj podnět za odůvodněný.

 

Bořice 11. 05. 2020

Za ANS

 Vítová & Hais
 in a.m. Šáda
 a
Šáda jako poškozený

 


Žádost o přezkoumání v PDF – ZDE

Původní trestní oznámení ANS je zde:
https://aliancenarodnichsil.cz/podani-oznameni-o-podezreni-z-trestne-cinnosti-o-kolar-a-spol/

Doplněk k trestnímu oznámení je zde:
https://aliancenarodnichsil.cz/socha-marsala-koneva-nikdy-nepatrila-praze-6/


 

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil