Žádost o odmítnutí mimořádné služby – viz Branný zákon

Neexistuje žádný konkrétní vzor žádosti. V zákoně je jen uvedeno vše, co musí žádost obsahovat, jinak se píše volnou formou.

Ale pochopitelně kdokoli může vytvořit jakýsi vzor a rozeslat ho zájemcům, kteří tam už pouze upraví své osobní údaje a adresu konkrétního krajského vojenského velitelství (KVV). 

Pro úplnost zveřejňujeme celý příslušný paragraf. Je tam použito sousloví „odůvodněné prohlášení“. Doporučujeme svědomí trochu rozvést – nejpřirozeněji, že z důvodu svědomí není dotyčný schopen usmrtit jiného člověka nebo proti jinému člověku jinak fyzicky působit.

Dále je v zákoně uvedena jenom doba dokdy je nutné toto prohlášení doručit na příslušné KVV, ale není tam uvedeno odkdy. To znamená, že už nyní by všechna KVV měla tato prohlášení přijímat a ukládat si je do evidence, a to bez ohledu na to, zda tam dotyční jsou nebo nejsou nějakým způsobem evidováni jako vojáci v záloze.

Není to žádná panika, protože každý má právo na své KVV kdykoli oznámit své omezení a všechna KVV by to měla přivítat, neboť si tím vytvářejí ucelené povědomí o vojácích v záloze ve svém regionu.

 

Zákon č. 585/2004 Sb.

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585#cast1

§ 6

Odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání

(1) Voják v záloze může odmítnout vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání

   a) do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení,

   b) do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu;

vojákovi, který odmítne vykonávat mimořádnou službu, zaniká branná povinnost.

(2) Odůvodněné prohlášení o odmítnutí výkonu mimořádné služby se podává písemně příslušnému krajskému vojenskému velitelství. V prohlášení se uvede jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa pobytu vojáka a adresa pro doručování podle správního řádu; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

(3) Krajské vojenské velitelství předá prohlášení vojáka v záloze o odmítnutí výkonu mimořádné služby do 10 dnů od jeho doručení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa pobytu vojáka v záloze. Krajské vojenské velitelství zapíše informaci o odmítnutí výkonu mimořádné služby do vojenské evidence k údajům vedeným o vojákovi v záloze, který prohlášení o odmítnutí učinil.

(4) Občan, který jako voják v záloze odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu pracovní povinnosti podle zákona o zajišťování obrany České republiky.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS