Sametová revoluce byla dlouho připravovaná akce – trestní oznámení

Sametová revoluce byla dlouho připravovaná akce

Protokol o trestním oznámení ke stažení zde.

 

ANS se k tomuto trestnímu oznámení připojuje a žádáme o vysvětlení celé situace a podání odpovědné informace.

 

Aliance národních sil

Legerova 1854/22

120 00 Praha, Nové Město

 

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Územní odbor Uherské Hradiště

Obvodní oddělení policie Uherský Brod

Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod

 

Věc: Připojení se k trestnímu oznámení podaného Jozefem Stupavským dne 19.06.2020, vedené pod JID PCR 15 ETRfo 36452436.

 

Vážení,

oznamujeme vám, že se v plném rozsahu připojujeme k shora uvedenému trestnímu oznámení a žádáme vás, abyste nám podávali plnoprávné informace jako oznamovateli panu Jozefu Stupavskému.

  

 V Praze dne 21. června 2020

  

Za Alianci národních sil

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, I. místopředseda ANS


 

Medzinárodná obchodná a priemyselná komora,

Kukučínova 13, SK-921 01 Piešťany, Slovensko, EU, www.icci.sk, IČO: 42 298 083,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-43678

Ministerstvo financí ČR Piešťany, 17.06.2020

JUDr Alena Schillerová Ph.D – ministr

Letenská 525/15

CZ-118 10 Praha 1 . Malá Strana

Česká republika, EU

 

Vážená pani ministerka.

Nadväzujem na list zo 07.11.2019. Poverili ste na jednanie v tomto prípade advokátsku kanceláriu, ktorú využíva Vláda Českej republiky „AK Císař Češka Smutný“, a tak dňa 16.3.2020 o 15:30 sa uskutočnilo stretnutie v ich priestoroch v Prahe za účasti JUDr. Pavla Smutného, JUDr. Petra Michala a mojej osoby. Stretnutie sa skončilo s tým, že AK CCS dá do 14 dni stanovisko po konzultácii s treťou stranou, tzn. Vládou Českej republiky. Stanovisko som dostal telefonicky 13.5.2020 po viacerých urgenciách s tým, že tretia strana nemá námietky k uzatvoreniu zmluvy medzi ICCI a Vládou Českej republiky, zastupovanou AK CCS, no pred tým je nutné stretnutie s kanceláriou Pražského hradu. Táto informácia nás prekvapila, lebo podľa právnej analýzy, ktorú sme si nechali vypracovať, Pražský hrad nemá oporu v zákone, aby vstupoval do tohto rokovania, inak povedané, nie je účastníkom konania. Ak má Vláda Českej republiky potrebu komunikovať v tejto veci s Pražským hradom, je to na jeho uvážení, no ICCI necíti povinnosť riešiť danú vec s kanceláriou Pražského hradu. No i tak sme súhlasili a preto som položil otázku na prípadný možný termín konania tohto stretnutia. Odpoveď JUDr. Michala bola, citujem “ keď budem mať cestu do Prahy, tak sa bude realizovať toto stretnutie”. Od tejto udalosti ubehol bezmála ďalší mesiac, viackrát som telefonoval s AK CCS, bol som osobne v ich kancelárii, no návrh termínu sme doteraz nedostali. 

Vážená pani ministerka, vláda Českej republiky v tomto roku navýšila predpokladaný schodok štátneho rozpočtu na 500 mld Kč, tzn. že zadlžuje občanov svojho štátu a aktívne nehľadá svoje voľné finančné prostriedky. Ak by tak konala, tak jednanie s nami, ktoré oficiáne začalo 7.11.2019, bolo dávno ukončené vzájomným podpisom zmluvy a Česká republika by mohla žiadať svoje finančné prostriedky, deponované v Národnej banke Rakúska. 

Neviem, či je Vám známa skutočnosť, že základné informácie k tejto kauze som prostredníctvom môjho obchodného partnera poskytol prezidentovi Českej republiky, pánovi Ing.Milošovi.Zemanovi dr.h.c. Ten následne uskutočnil oficiálnu štátnu návštevu Rakúska, bolo to v marci 2019. Plán bol tri dni, no nakoniec sa zdržal do štvrtka, tzn. 4 dni, za účasti vtedajších ministrov Ing.Dana Ťoka a Ing.Marty Novákovej. No a výsledok? Žiadne peniaze neboli vrátené a v priebehu nasledujúcich pár dní od oficialnej štátnej návštevy Rakuska obaja ministri podali demisiu a v tichosti skončili. Keď som sa spýtal mojho obchodného partnera, prečo takýto neuvážený a nepripravený krok česká strana urobila, nedostal som odpoveď.

Pán prezident Zeman uviedol svojho času bonmot, v zmysle: “Ak niekto upozorní na zlodejinu a  tá sa preukáže, mal by byť za tento krok odmenený“, no v tomto prípade zatiaľ platí parafráza …. po zásluze potrestaný.

Keď môžem objasniť, kto túto zlodejinu spáchal, tak to bol trojlístok ŠtB, KGB a Vatikán. Bez aktívnej činnosti týchto organizácií by ďalej existovalo Československo a nebol by rozkradnutý majetok štátu.

Dňa 2.8.2019 som podal trestné oznámenie “CVS:ORP-1465/PN-TT-2019”, kde som poukázal okrem iného na defraudáciu cca 330 mld Kč zo sociálneho fondu, za Vášho predchodcu exministra Klausa. Preto teraz všetci dôchodcovia v Čr aj Sr majú také smiešne dôchodky. Na sociálnej poisťovni v Rakúsku sa smiali, že predsa z tak nízkeho dôchodku sa nedá vyžiť. Rozumiete, sme im na smiech, pritom táto krajina neoprávene zadržuje peniaze, ktoré patria občanom Českej republiky! Celá kauza je popísaná v knihe od Miroslava Dolejšího “Analýza 17.listopadu 1989”, strana 23, 24. Výbor Konfederace Politických Věznů Československa podal podnet na GP Čr na začatie trestného stíhania voči autorovi tohoto diela no GP Čr svojim uznesením č.j.: IV/1 Gn 3023/90 z dňa 20.3.1991 trestné stíhanie odmietla. No keď som zapátral, tak som zistil, že vyšetrovateľ, ktorý v tej dobe riešil defraudáciu 330 mld Kčs radšej išiel do dôchodku, ako by sa nechal zabiť a jeho nástupca celý prípad zahral do autu. Ex-minister financií a neskorší prezident Českej republiky dostal minulý rok najvyššie štátne vyznamenanie od svojho partnera z opozičnej zmluvy, miesto pásikových teplákov.

Zákon hovorí, že keď sa občan dozvie informáciu o trestnom čine, a to defraudácia štátnych prostriedkov je, tak má povinnosť túto skutočnost bezodkladne oznámiť na políciu. Urobíte tak?

Pokúšal som sa o spoluprácu v prípade deblokácie v Rakúsku a oslovil som poslanca parlamentu Českej republiky za SPD pána Ing. Pavla Jelínka, stretnutie sa uskutočnilo v jeho regionálnej kancelárii v Olomouci, ďalej TV Barrandov, konkrétne jednateľku Ing. Šárku Wágenknecht, 2x stretnutia v priestoroch TV Barrandov, Nadační Fond Proti Korupci 2x stretnutie s Lindou Majerovou a riaditeľom pánom Karlem Škáchom v priestoroch nadácie v Prahe a napokon AK Brož & Sokol & Novák, jednal som s Mgr. Branislavom Mikušom všetci odmietli sa spolupodieľať na danom prípade a tým odhaliť podvod. Tomu sa hovori „hra na demokraciu“.

Vážená pani ministerka, myslím, že ubehlo dosť času, aby kompetentní ľudia, zákonne zvolení do svojich funkcií, zodpovedne vykonávali svoju prácu a hájili záujmy ľudí, žijúcich vo svojej krajine. Považoval som za potrebné Vás informovať, kedže ste kompetentná osoba v danej veci konať.

Ak nemáte reálny záujem uzavrieť nami požadovanú zmluvu medzi Vládou Českej republiky a ICCI, prosím oznámte mi túto skutočnosť do stredy 17.6.2020 a my môžeme podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v danej veci na polícii v Českej republike a samozrejme danú vec zverejníme v Českej republike, Slovenskej republike a Rakúsku..

Ďakujem za porozumenie

S úctou

Stupavský Jozef

predseda riadiaceho výboru

Ke stažení zde.

 

 

ANS se k tomuto trestnímu oznámení připojuje a žádáme o vysvětlení celé situace a podání odpovědné informace.

 

Aliance národních sil

Legerova 1854/22

120 00 Praha, Nové Město

 

 Ministerstvo  financí České republiky

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – ministryně

Letenská 525/15

118 10 Praha 1, Malá Strana

 

 

Věc:  Připojení se k Žádosti o poskytnutí informací k případu defraudace státních peněz, se kterou se na Vás obrátil Jozef Stupavský dopisem ze dne 17.06.2020.

 

Vážená paní ministryně,

připojujeme se k shora uvedené žádosti Jozefa Stupavského z Medzinárodné obchodné a priemyselné komory, Kukučínova 13, 921 01 Piešťany, Slovensko, a žádáme Vás o informace k tomuto případu.

 

V Praze dne 21. června 2020

Za Alianci národních sil

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, I. místopředseda ANS

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.