Jak se zorientovat v Koncepci společné bezpečnosti.

KSB vznikla na přelomu 80. a 90. let 20. století na fakultě aplikované matematiky Leningradské státní univerzity. Kolektiv profesorů a několika kapitánů námořních ponorek pod vedením prof. Vladimíra  Zubova napsal práci, která se jmenovala Dehermetizace. Práce byla určena pro tehdejší stranické a vládní činitele, kterým měla otevřít oči před blížícím se kolapsem SSSR. Bylo ale už pozdě. Později práci přepracovali pro širší publikum čtenářů a dostala název Mrtvá voda. Její stěžejní součástí je kniha DVTŘ — Dostatečně všeobecná teorie řízení. Postupem času kolektiv autorů pod značkou VP SSSR (Vnitřní prediktor  Souborné Sociálně Spravedlivé Rusi) a pod vedením Vladimíra Zaznobina vydával další knihy, kterých je v současné době v Rj napsáno asi 70. Do Čj a Sk je jich přeložena zhruba půlka. Knihy jsou psány náročným jazykem a osvojit si vědomosti v nich napsané představuje často pro mnohé velmi těžkou práci, člověk musí totiž zároveň zapracovat i sám na sobě.  Několik knih je ale napsaných lehčí formou přijatelnou  i pro většinovou společnost, viz. níže.

Zároveň s knihami vzniklo i řada videí s tématikou KSB, které jevy v ní popisované podávají jednoduchou formou. Některá videa byla otitulkována do Čj a doporučuji je zhlédnout odspodu na kanálu odysee s názvem boniecek —https://odysee.com/@boniecek:c?view=content ,

 

KSB popisuje řadu jevů ve společnosti, kterých si běžný člověk nevšímá a vysvětluje je. Ty nejdůležitější z nich jsou:

 • Plná funkce řízení,
 • Šest priorit zobecněných prostředků řízení,
 • Typy struktury psychiky,
 • Pět druhů sociální moci,
 • Zákon času,  
 • Davo- „elitární“ společnost,
 • Matrice a Egregory,
 • Trojjedinost – Matérie, Informace, Míra
 • Biblický projekt (Biblická koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha pomocí lichvy, Deuteronomium – Izaiáš) a mnoho a mnoho dalších.

 

V minulosti existovali tajné vědomosti pro elity (Hermetizmus, Kabala), které si elita udržovala z pokolení na pokolení pro sebe a na základě nichž řídila společnost (otroků). Byly to tzv. esoterické  vědomosti (nemá to nic společného se současnou esoterickou), davu se předkládaly vědomosti exoterické. KSB jsou v podstatě tyto esoterické vědomosti v moderním hávu a v moderní terminologii určeny pro všechny kdo jsou ochotní a schopní si je osvojit. Jsou to znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, o tom jak funguje společnost a okolní svět, i o tom, jak funguje sám jedinec. Kdyby tyto vědomosti měla většina lidí, nebyla by možné manipulace a nemohlo by se dít to co se momentálně ve společnosti děje.

 

Pro zájemce, začátečníky o studium KSB doporučuji studovat knihy v tomto pořadí:

 • Sociologie, první tři díly
 • Smutné dědictví Atlantídy
 • Jidášův hřích XX. sjezdu
 • Sad roste sám (doporučuji číst až od páté kapitoly!)
 • A dále tyto dvě hlavní knihy KSB:
 • Mrtvá voda a DVTŘ

 

Jednoduchou formou jsou napsané knihy:

 • Viktor Jefimov, Globální řízení a člověk,
 • Gen. Konstantin Petrov, Tajemství ovládání lidstva
 • Michail Veličko, Rozmluvy o životě (to je přepis jeho přednášek)

 

Dále už knihy dle vlastního výběru.

 

Knihy jsou k dostání na těchto webech:

https://www.zakazanevzdelani.cz/

https://www.ksbpress.cz/

https://torden.sk/

 

Pro začátek doporučuji si přečíst tyto dva články:

O sociální a informační bezpečnosti jedince a společnosti

http://leva-net.webnode.cz/products/socialni-a-informacni-bezpecnost-jedince-a-spolecnosti/

a

Má smysl zabývat se sebevzděláváním? O míře bezkrizovosti či krvavosti událostí

http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/

 

Doporučení!

 „Učte se, studujte a vzdělávejte ku prospěchu svému, svých dětí a své rodiny. Čtěte a studujte knihy KSB a DVTŘ“

 

Josef Beneš, 23.8.2023

 

 

 

DODATEK:

Text dále je ze stránky 565 a 566 z poslední kapitoly knihy Mrtvá voda. Tento text považuji za důležitý a doporučuji si ho při studiu opakovaně připomínat.

 1. ZHRNUTIE

Všetko doteraz v tejto publikácii uvedené zväčša neprekračuje rámec bežných skutočností(faktológie), ktoré drvivá väčšina populácie dobre pozná zo školských učebníc (a niekoľko drobných detailov aj z vysokoškolských) a i laickej verejnosti široko dostupne populárno-vedeckej literatúry, vydávanej za posledných 30 rokov, či dokonca ešte dlhšie. Poriadne pochopenie tu vysvetľovaných tém si však vyžaduje trochu HLBŠIE NEZAUJATÉ POZOROVANIE .

Všetko vyššie v texte vysvetľované predstavuje predovšetkým systém stereotypov rozpoznávania javov a formovania ich čo najsprávnejších (najobjektívnejších) obrazov (interpretácií, postojov) vo vlastnom vedomí a tak postupne i v podvedomí. V tejto publikácii popísaný systém je však v rozpore so systémom stereotypov rozpoznávania javov a formovania ich obrazov, ktorý bol vytvorený na báze (základe) A) Biblie, B) „dialektického“ materializmu v jeho marxisticko-leninistickej interpretácii C) a kaleidoskopu mediálneho priemyslu. Väčšina populácie býva pripútaná ku svojim systémom stereotypov všemožného druhu a preto nie sú schopní vzdať sa zlozvykov a bez hysterických emócií pokojne snažiť pochopiť (prípadne porovnať) INÝ systém stereotypov. Z toho vzniká vzájomné ne-pochopenie (nedorozumenia rôzneho druhu), ako základ degradácie a ničenia spoločnosti z dôvodu rôznych svetonázorov , v nej prítomných . Naopak, základom tvorby (spájania) je vzájomné pochopenie. To si však vyžaduje osvojenie si cudzieho systému stereotypov rozlišovania javov (dejov, procesov) a formovania ich obrazov (chápania, predstáv o nich). T.j., ide o osvojenie si cudzích metodologických stereotypov, čo umožňuje INTEPRETOVAŤ 1) cudzie faktologické stereotypy cez svoje vlastné, alebo 2) svoje vlastné prostredníctvom cudzích. A to znamená POCHOPIŤ . Všetky svetonázorové systémy (náboženské vierouky i svetské ideológie) a) hovoria v podstate o jednom a tom istom a používajú iba iný terminologický (pojmový) aparát. Okrem toho sa len b) podrobnejšie venujú jedným aspektom života, pričom ostávajú úplne slepí k iným stránkam života. Preto spočíva zdravý, zmysluplný prístup k svojmu i cudziemu svetonázoru NIE v A) scholastických sporoch o dogmách viery a systémoch «tabu», týkajúcich sa skúmania, či vôbec akéhokoľvek zaoberania sa vybranými zakázanými otázkami, ale B) v plnosti a detailnosti pohľadu na svet ako mozaiku jednotného celku, ktorý sa zrazu (alebo postupne) takto prejaví pred človekom ako výsledok osvojenia si nového (pre neho) svetonázorového systému. Ktorý svetonázorový systém je však lepší? (*Aké sú kritériá hodnotenia funkčnosti tej-ktorej teórie a na jej základe vypracovaného modelu? – za účelom tvorenia = sTrojenia = riadenia) Nuž ten pomocou ktorého možno vykonať podrobnejšiu (detailnejšiu) a hlbšiu prognózu vývoja prebiehajúcich procesov a tak využiť túto prognostickú informáciu v praxi každodenného života (*spoluriadenia svojho osudu – budúCnosti). Môže sa pri tom stať, že v rovnakom časovom období (perióde) môžu dva rôzne prakticky aplikovateľné, vzájomne si odporujúce systémy stereotypov rozpoznávania javov , ponúkať 1) dostatočne dobre praxou potvrdzované výsledky; 2) v iných aspektoch rozlišovania(+ popisu a riadenia) reality môžu však klamať tak 2a) oba systémy, ako aj 2b) každý jednotlivo (*a inak, špecificky, vytváraním každý vlastnej ilúzie). To hovorí o tom, že sú iba útržkami nejakého iného obsiahlejšieho systému stereotypov rozpoznávania javov a tvorby (formovania) ich predstáv (obrazov) vo vedomí i podvedomí. Tento obsiahlejší systém použije následne iný terminologický a pojmový aparát, vyrieši vzájomné antagonizmy (protirečenia) systémov, ktoré boli jeho predchodcami a potvrdí ich správnosť na kvalitatívne novej úrovni rozvoja svetonázoru spoločnosti. (*Integruje) Je preto vcelku zákonité, že budú takí, čo si prečítajú práve vysvetlené a

SAMI nebudú chcieť vystúpiť z klietok svojich stereotypov; B) iní zasa vo vyššie uvedenom uvidia práve to, čo im chýbalo a iba slepo prevezmú všetko vypovedané; C) ďalší budú možno pobúrení spôsobom vysvetľovania viac, ako vecným obsahom povedaného; D) niekto tam môže uvidieť „nepovolené“ skúmanie zakázaných „tabu-tém“; E) a niekto v tom dokonca možno bude vidieť pokus vyprovokovať mafiu na spustenie represií proti po-slušným, vernepoddaným „dobroserom“(s prepáčením). Všetko sú to však iba prejavy intelektuálneho parazitizmu (príživníctva), neumožňujúceho skúmať nejaký svetonázor mimo prizmu (okuliarov) slepej viery v správnosť, či nesprávnosť1 nejakej už prijatej koncepcie ako celku, alebo niektorých jej častí. Z pohľadu priebehu globálneho historického procesu je však jedno, či v ňom bude o jedno „sväté“ písmo viac alebo menej. Ľudský intelekt je hlavným faktorom globálneho historického procesu, ktorý sa zasa javí byť čiastkovým procesom (súčasťou) globálneho evolučného procesu biosféry planéty Zem (a možno aj evolúcie ostatného nás obklopujúceho vesmíru – pozn. prekl.). Od intelektuálneho príživníctva, spočívajúceho na umelej konštrukcii akoženespochybniteľných dogiem nejakých niekým naprojektovaných svetonázorových systémov, je nevyhnutné prejsť k vedomému a cielenému používaniu vlastného intelektuálneho potenciálu na to, na čo je určený. Z tohto dôvodu nemá zmysel s vyššie uvedeným iba slepo súhlasiť (veriť) a stať sa rovnakým intelektuálnym parazitom ako doteraz, akurát na niečom inom(novom). Výhrady (kecy) typu, že všetko v tejto práci vysvetľované nemôže byť prijaté preto, lebo protirečí „ustáleným“ svetonázorovým tradíciám, sú nezmyselné z toho dôvodu, že ak by čo i len jedna z týchto „ustálených“ svetonázorových tradícii zodpovedala zákonom perspektívy dlhodobého rozvoja(alebo aspoň prežitia) ľudskej spoloČnosti, nebolo by globálnej krízy riadenia rozvoja spoloČnosti a ľudstvo by nestálo na pokraji, prinajmenšom kultúrnej, sociálnej a biosférnej katastrofy. V krízových podmienkach bude funkčná NOVÁ koncepcia východu z tejto krízy prirodzene NEprijateľná pre tých, ktorí sa neochvejne pridržiavajú koncepcií predchádzajúcich. NOVÁ koncepcia musí poskytovať novú KVALITU, ktorá sa CELKOVO v doterajších koncepciách nenachádzala. To je však iba prejav vonkajší, formálny, ktorý nehovorí nič konkrétne o jej obsahovej stránke, t.j. o miere celkovej objektívnej správnosti novej koncepcie. Preto, aby sme sa mohli baviť o podstate toho, čo je tu vysvetľované, je vhodné si samostatne vnímavo prečítať a pochopiť(uvedomiť) základné svetonázorové literárne pramene, s ktorými je táto práca nejakým spôsobom prepojená (viď odkazy a zoznam literatúry). A hlavne je nevyhnutné pozerať sa na život ako vnímavá a mysliaca samostatná bytosť, nie ako ovca.

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS