Bezpečnost – elektromagnetismus

Tento článek je 1. díl série Bezpečnost. Dosud vyšlo dílů 1
  • Bezpečnost – elektromagnetismus

V minulém článku o bezpečnosti v našem státě ZDE jsem se zmínil o některých negativních jevech ve zdravotnictví. Tentokrát se chci zmínit o konkrétním případu, ve kterém jsem dostal povolení od klienta, abych ho zveřejnil i s jeho jménem. Klient respektive klientka trpí zdravotními potížemi způsobenými expozicí elektromagnetického pole. Obracela se na různé instituce, které však buď neodpověděly nebo ji alibisticky posílaly na psychiatrii.

Případ je velice závažný a tak ho dříve – než zašlu žádosti o vyjádření na příslušné instituce – zveřejňuji, aby nedošlo k jeho zapadnutí nebo umlčení mé klientky.

Když jsem si na internetu ověřoval, jestli je tento problém znám ve světě nebo alespoň u nás, tak jsem zjistil, že již proběhlo několik soudních řízení v zahraničí, ale kupodivu vždy s negativním výsledkem. Jakoby se jednalo o zapovězené téma, o kterém se nesmí mluvit a tím spíše přiznat, že problém existuje. Tento přístup se objevuje i u nás s tím rozdílem, že se nikdo ani neodváží případ prošetřit nota bene ho dovést k projednání před soudem.

Uváděný případ tak trochu, souvisí se zaváděním systému G5. Jestli bychom tuto technologii dostatečně neošetřili, mohlo by dojít k nechtěnému ohrožení zdravotního stavu lidí, fauny i flóry. Nechci šířit poplašnou zprávu, ale naše nadšení z nové technologie, lidského poznání a umu nás nesmí zaslepit. Měli bychom být neustále obezřetní a vše si předem ověřit a bezpečnostně a legislativně ošetřit.

K objasnění případu a zevšeobecnění výsledků šetření byl stanoven následující postup:

 

P O S O U Z E N Í
expozice elektromagnetickým polem
———————————————————————————–

Klient: Tamara Hőnigschmid
Použitý měřící přístroj: Širokopásmový měřící přístroj TM-196 s tříosou měřící sondou frekvenční rozsah 50 MHz – 8 GHz, citlivost přístroje – od 0,05V/m, nový přístroj kalibrovaný z výroby.

Zadání:
Posouzení interiérové úrovně neionizujícího vysokofrekvenčního (VF) elektromagnetického pole, naměřené v bydlišti(-ích) klientky v průběhu jejího vlastního dokumentovaného monitoringu přístrojem pro měření vysokofrekvenčního elektromagnetického pole.

Situace:
Klientka se na mne před časem obrátila ve věci možnosti vysvětlení příčiny závažných zdravotních potíží a somatických syndromů, které u ní dlouhodobě nastávají a projevují se na několika místech jejího bydliště (Olomouc a Rakousko). Tyto převážně nespecifické zdravotní potíže a viditelné dermatologické projevy s atypickým průběhem si klientka spojuje s cíleně vyvíjeným místním působením anomálních intenzit vysokofrekvenčního neionizujícího elektromagnetického záření z neznámého zdroje v místě (-ech) svého trvalého pobytu.

Klientka poskytla k náhledu a je schopna doložit obrazovou dokumentaci (foto, video) atypických a v běžných souvislostech obtížně vysvětlitelných projevů na kůži a podkoží (viz. obrazová příloha) a současně v dané spojitosti uvádí další interní zdravotní poškození (např. kostní skelet, klouby a další). Z obrázků je patrné, že se jedná o různé typy a tvary dermatologických projevů – od neohraničeného zarudnutí, přes tvarově ohraničené zarudlé útvary, až po tmavé skvrny, připomínající různá stadia hematomu. Klientka uvádí tyto projevy jako důsledek působení vnějšího zdroje EM záření, kdy pociťuje v místě také značné teplo, a které nastává v různé nepravidelné době. Viditelné fyziologické projevy se údajně ztratí za poměrně krátkou dobu, avšak vzhledem k delší době působení těchto problémů již zůstávají na těle patrny trvalé změny. Tyto efekty jsou převážně spojeny s místem bydliště a při pohybu mimo domov údajně nenastávají.

Mimo to některá videa natočená mobilem potmě vykazují nevysvětlitelné vizuální jevy, jež mohou vyplývat z ovlivnění elektronického snímacího čipu vnějším el. polem.
Pro objektivizaci výše uvedené situace bylo v prvé řadě doporučeno provedení měření expozice EMP v místě(-ech) pobytu ekvivalentním přístrojem pro měření intenzity VF1 elektrického pole. Jelikož klientka zaznamenala, že nepříznivé působení nastává nesoustavně v různou denní dobu, byl namísto jednorázového měření doporučen individuální průběžný monitoring vlastním přístrojem a následné odborné vyhodnocení obrazově zdokumentovaných výsledků. Rovněž bylo doporučeno lékařské vyšetření s cílem odborně vysvětlit a doložit případný atypický průběh zdravotních potíží a jejich důsledků.

Obecně k problematice zdravotního působení VF EMP:

Je známo, že neionizující vysokofrekvenční elektromagnetická pole (mikrovlny) o jistých intenzitách mohou způsobovat u člověka zdravotní defekty a poškození. Základním a oficiálně uznaným mechanismem akutního působení tohoto typu záření je tepelný efekt – tzn. zvýšení teploty ozařované živé tkáně v důsledku absorbce záření určité intenzity ve vrstvách tkáně. Výhradně na tomto termickém modelu jsou založeny i platné zdravotní limity přípustných intenzit neionizujícího VF elektromagnetického záření v komunálním a pracovním prostředí (platné Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením).

Tohoto termického mechanismu, který vede k zjevnému poškození (popálení) tkáně, využívají i tzv. mikrovlnné zbraně, které existují, ale není známo, že by patřily k běžné výzbroji armád(y) nebo že byly dostupné okruhům osob, které by mohly uvedená zařízení zneužívat k nezákonným účelům. Nelze to však ani zcela vyloučit.

Mimo tepelné účinky VF záření jsou známy a dostatečně reportovány rovněž netepelné efekty VF EMP, které nastávají i v podlimitních expozicích EMP (dle frekvence pod cca 50 V/m). Ty vyplývají zejména ze schopnosti záření způsobovat živým organismům oxidativní stres a návaznou, dosud ne zcela prozkoumanou, kaskádu různých fyziologických účinků, jejichž efekt může podléhat i individuální citlivosti jedince. Mezi uváděné nespecifické projevy patří např. bolesti hlavy, náhlé zvýšení krevního tlaku, zčervenání v obličeji, pocit diskomfortu a nevolnosti, nervozita a neschopnost soustředění, poruchy spánku, sklon k tachykardii, tělesná únava a slabost, ztráta rovnováhy či závratě, neuropatické bolesti příp. i otok končetin, bolest či píchání v oblasti páteře, pocity pálení různě po těle, subjektivní zhoršení zdravotního stavu, dermatologické projevy – zarudnutí, mravenčení, pálení, pocit zvýšené citlivosti kůže, poruchy trávení apod.

Tyto efekty bývají zahrnovány do tzv. syndromu EHS (Electromagnetic Hypersensibility – přecitlivělost k elektromagnetickému záření), který může postihovat nezanedbatelnou část populace (uvádí se někdy až několik procent). Problémem se zabývá i WHO ZDE https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs296/en/ a orgány EU ZDE https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/electromagnetic-hypersensitivity, nicméně není stále spolehlivě vyřešen. Patří mezi poruchy, spojené se směsicí relativně nízkých, ale mnohočetných a zvyšujících se environmentálních expozic, jejichž nevyzpytatelný účinek nejsou schopny limity pro jednotlivé činitele postihnout. Limity pro NIZ, založené výhradně na termickém modelu akutního působení, také zjevně nepostihují nejen dlouhodobější účinky EMP, ale ani šíři individuální citlivosti v rámci populace.

Výsledky dokumentovaného individuálního monitoringu:

Z obrazové dokumentace (video, foto) sady měření předložené klientkou vyplývá, že v interiéru svého obydlí naměřila v inkriminovaných časech, ve kterých na sobě pociťovala účinky záření, intenzitu VF elektrického pole E v pásmu 50 MHz – 8 GHz v hodnotách pohybujících se v průměru okolo 20-25 V/m (v rozmezí cca 5-53 V/m – 5; 9; 15; 17; 25; 53 V/m) – viz příloha (foto z videa). Na displeji je zobrazen i čas měření.

Přitom je z průběhu některých videí zřejmé, že měřená hodnota na displeji náhle vzroste z nízkých hodnot (cca 0,50 až 1,3 V/m) až na uvedené pro daný typ prostoru abnormálně vysoké hodnoty.

Vyhodnocení:

Běžné hodnoty intenzity elektrického pole E v interiérech budov ve frekvencích mezi 50 MHz až 8 GHz, které jsou dány souhrnným pokrytím prostředky bezdrátového přenosu (tedy zejména FM rádio a digitální TV, sítě mobilních operátorů, WLAN/WiFi), se dle odborných zkušeností a měření pohybují od desetin V/m po max. 1-2 V/m.

Zde naměřené hodnoty od cca 10 V/m přes 20-25 V/m, až dokonce k cca 53 V/m v interiéru obytných budov je možno považovat za zcela atypické a anomální, nesouvisející s běžným pokrytím bezdrátovými signály a pocházející podle všeho ze silného zdroje 3 záření neznámého zacílení, důvodu, charakteru, funkce a umístění. Nelze také vyloučit, že přístrojem naměřené hodnoty daného frekvenčního rozsahu jsou jen hodnotami intenzit subharmonických frekvencí silnějšího a úzce směrovaného zdroje o vyšší frekvenci nad horní hranici přístroje (8 GHz), který je schopen způsobovat výraznější tepelné efekty (klientka uvádí výrazné počitky tepla až žáru). Pravděpodobnost, že by takto vysoké intenzity E vznikaly v důsledku interferencí různých zdrojů záření z běžného pokrytí sítěmi, se jeví jako poměrně malá.

Závěr

Výše uvedené objektivně změřené abnormální intenzity VF elektrického pole E [V/m], které s velkou pravděpodobností poukazují na příčinu zdokumentovaných zdravotní efektů na klientku (příp. i jiné osoby s ní v daných prostorách pobývajících), je nutno bezpodmínečně vysvětlit a odhalit jejich zdroj. A to i přesto, že hodnoty jsou vzhledem k platnému hygienickému nařízení (NV č. 291/2015 Sb.) podlimitní. Tato podlimitní výše by rozhodně neměla být.

Např. zdroj o vstupním výkonu 1 kW s anténou o zisku 18 dBi vyvine ve vzdálenosti 25 m intenzitupole E – 55 V/m (bez útlumu zdmi cca 50%).

Existuje podezření, že tyto relativně vysoké intenzity E mohou být důsledkem cíleně vyvíjených aktivit třetích osob s cílem negativně ovlivnit zdraví klientky.

Nutno uvést, že tento případ není žel jediným. V rámci ČR je známo minimálně několik dalších případů pravděpodobného postižení VF EMP, které vykazují obdobné rysy.

Další lidé kontaktují se svými problémy lékaře, kteří je z důvodu neznalosti problematiky odkazují na psychiatrii (i když klienti nevykazují známky narušeného vnímání reality), různé bezpečnostní poradce nebo přímo Státní zdravotní ústav (Národní referenční laboratoř pro NIZ), jehož skepticky orientované osazenstvo celou problematiku v současnosti bagatelizuje a posuzuje alibisticky pouze z hlediska platných limitů, aniž by se namáhalo odhalit zdroj takto vysokých hodnot VF elektromagnetického pole v interiérech.

Je zjevné, že takto postižených přibývá a je nutno se tím na úrovni státních odpovědných orgánů ochrany veřejného zdraví vážně zabývat. Pečlivé a důkladné vyšetření a osvětlení příčin těchto jevů je plně v jejich kompetenci a povinnosti.

V jednom případě šlo s velkou pravděpodobností o cílené ozařování souseda pomocí mikrovlnného zařízení – možná podomácké výroby z mikrovlnné trouby. Případ byl nedůsledně vyšetřován Policií ČR za zlehčující konzultace SZÚ Praha a byl odložen bez toho, že by bylo pátráno po zdroji zvýšené, byť podlimitní intenzity záření. Další byl uváděn v médiích (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mikrovlny-utoci-cesi-poznavaji-nove-civilizacni-trauma/r~i:article:775523/). V TV se o tom zmínil nedávno např. gen. Andor Šándor.

Příloha: Obrazová dokumentace 

                                       

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil