4. Celostátní shromáždění ANS proběhlo 9. 11. 2019 v Praze

Jednání se zúčastnili i hosté ze spřátelených vlasteneckých politických stran, hnutí a spolků. Mezi hosty byla bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, předseda Rozumných Petr Hanig, předseda hnutí Cesta odpovědné společnosti Jaroslav Kuchař, předseda Národních socialistů Jaroslav Král, bývalý poslanec Zdeněk Soukup, místopředseda DSSS Jiří Štěpánek a další hosté.


Vlastenecké politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL vycházím z idey, že systémová změna pravidel fungování ČR je nejen životně nutná, ale i možná! Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi.

 

Zde jsou důvody a zdroje našeho politického směřování:

Po roce 1989 byl prakticky veškerý majetek našeho národa rozkraden nebo zničen a kdy jeho zbytek je dnes převážně v rukách zahraničních majitelů. Z pozice středně rozvinutého průmyslového státu, jak jsme byli v mezinárodních statistikách klasifikováni ještě v r. 1989, jsme se dostali do pozice rozvojového státu, kam nás přeřadila v r. 2017 i renomovaná americká banka J.P. Morgan.

ČR plní roli pouhé kolonie EU a nadnárodních korporací, odkud se každoročně zvyšuje odliv zisku do zahraničí, zejména pak do Německa, který svým objemem již přesáhl 1/3 ročního státního rozpočtu (cca 370 mld. Kč) a stále narůstá. Přešli jsme na výrobu výrobků s nižší užitnou hodnotou prodávaných za dumpingové ceny či na výrobu subdodávek, kdy prakticky celý zisk z jejich prodeje (po předchozí kompletaci) zůstává v zahraničí. Jsme zemí, kde nám nepatří nerostné ani přírodní bohatství včetně vody.

Dle oficiálních statistik EUROSTATU přiteklo do naší země v letech 2010 – 2016 pouze 563 mld. Kč, ale odteklo 2 252 mld. Kč. A tento nepoměr se každým rokem zvyšuje!!! Jsme zemí s průměrnou mzdou na úrovni 1/3 německé průměrné mzdy a cca 42 % průměru v celé EU. Oproti evropskému průměru máme poloviční důchody.

Část naší záměrně zdecimované armády je vysílána v rámci NATO (kam jsme nevstoupili za základě referenda) do zahraničí na různé expanzivní mise (které ani nerespektují mezinárodní právo), či do Pobaltí za účelem vyhrožování silou Rusku a to zcela v rozporu se zakládací Washingtonskou smlouvou NATO.

Naší zemi hrozí z více stran akutní nebezpečí. Stačí připomenout obnovované nároky tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu či smluvní dokumenty umožňující otevření stavidel legální migrace obyvatel zemí 3. světa, zejména pak z Afriky do Evropy a do ČR, stejně jako časté a nekontrolovatelné převážení vojenské techniky USA na hranice s Ruskou federací a zvýšení počtu amerických vojsk ve východní Evropě na sedminásobek.

Tomuto ohrožení pro naši zem, naše rodiny i nás samotné nelze čelit jinak než naším společným úsilím. Proto již před pěti roky vzniklo politické hnutí pod názvem Aliance národních sil. Jde o to, aby se všechny národní a vlastenecké síly mohly sdružit v jednom symbolickém společném domě v boji proti nebezpečím, která nás ohrožují.

Chceme usilovat o to, abychom pomohli znovu postavit tuto zemi na nohy, a to jak po stránce politické a ekonomické, tak i po stránkách dalších (sociální, vzdělanostní, kulturní atd.).

Je nám jasné a každodenní praxe to pouze potvrzuje, že tyto záměry není možné realizovat:

–  ve stávajícím nespravedlivém systému, kde si úzká skupina lidí vydobyla privilegované pozice, které jí umožňují „dobývat rentu“ na úkor všech nás ostatních a kde se další skupina lidí, sdružená ve vládním establishmentu, soustřeďuje na obranu úzké vrstvy těch privilegovaných;

– v rámci členství v Evropské unii, která tyto podmínky tvoří a udržuje. EU vytváří pomocí části našich daní převáděných formou plateb do Bruselu (které jsou vraceny v podobě dotací zpět do naší vlasti) obrovské korupční prostředí a v důsledku toho podporuje onu úzkou privilegovanou skupinu osob a vládní establishment. Navíc v podmínkách, kdy již 80 % naší legislativy bylo převzato z Bruselu;

– v rámci členství v NATO, které nás zatahuje do různých agresivních akcí USA ve světě a vyhrožuje jiným státům silou a účastní se ozbrojených akcí proti suverénním zemím, a to bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. EU i NATO jsou přitom smluvně, organizačně a finančně propojené.

Vývoj situace plně potvrdil oprávněnost našeho hesla, s nímž jsme šli již do celostátních voleb v roce 2017, tj. „systémová změna je nutná“. Potřebné změny nelze totiž ve stávajícím systému formou různých kosmetických úprav realizovat. 

Chceme proto vystoupit z NATO i z EU, chceme podobně jako některé další státy odstoupit od smluv uzavřených s dalšími mezinárodními institucemi či organizacemi v rozporu s českými národními zájmy jako jsou Agenda 21, Agenda 2030, Euro-Med, naše dohoda s OSN z roku 2008  o naší účasti na přesídlovacích programech a dále konvence OSN o snižování případů osob bez státní příslušnosti. Chceme odstoupit od podpisu smlouvy s OSN Globální kompakt a dalších smluv či dohod majících za následek islamizaci naší země prostřednictvím migrantů dovážených k tomuto účelu EU a neziskovkami do Evropy. Chceme zestátnění strategických odvětví národního hospodářství (např. energetika, infrastruktura) a přírodního bohatství (např. voda, nerostné surovin).

Tyto kroky nejsou naším cílem, nýbrž jen prostředkem umožňujícím vytvořit základní předpoklady k naplňování našeho základního záměru rozpracovaného v našem programu.

ANS nabízí spolupráci dalším vlasteneckým stranám, hnutím a spolkům. Strategie ANS při spolupráci je dána jednoznačně shodou s programem ANS, protože odstoupení od programu by bylo porušením stanov ANS.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 

 


 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil