Západ jako zrůda evoluční anomálie (1)

V důsledku vývojové anomálie a jejích paradoxů dnes Západu chybí pozitivní společenská atmosféra. Jejím zdrojem však mohou být jedině občané, kteří pozitivní hodnoty vyznávají a především – praktikují! Kulturnímu paradoxu v oné pokažené evoluci Západu evidentně předcházely vzájemně související paradoxy civilizační, globální, etický, politický – a zejména paradox vlastnický. Ten je třeba neprodleně řešit, poněvadž právě zde leží prvotní příčina celospolečenského defektu!

Lze spolehlivě prokázat, že na počátku 20. století stál Západ na dějinném rozcestí, a vydal se evidentně špatnou cestou! Jeho vývojový defekt započal rozpoutáním bezprecedentního zločinu, 1. světové války! Následovala logická řada katastrof v podobě bolševické revoluce v Rusku, ekonomické krize, fašismu v Německu, a vzápětí i 2. světové války! Vrcholně zrůdným pokračováním byla výroba a použití zkázonosných jaderných zbraní! Anomální polarizace Západu na kapitalistickou a bolševickou sféru pak přinesla padesát roků marnotratného horečného zbrojení i osudových hrozeb! Aktuálně západní konzumní civilizace stárne a vymírá a je dále pitvořena neo-marxistickým liberalismem, generujícím migrační vlnu na úrovni stěhování národů. Což se navíc děje za absurdní hrozby vojenského konfliktu mezi NATO a Ruskem, který se může zvrhnout v jadernou válku!

Blahodárné přínosy stoleté evoluce vědy a techniky jsou konfrontovány nesmírným utrpením stovek milionů obětí nesmyslných válek i jejich astronomickými ekonomickými škodami, a dokonce i hrozbou zániku pozemské civilizace.

OBSAH:

 1. Jak se rodí společenská zrůda?
 2. Paradoxy vývojové anomálie.
  1. Vlastnický paradox.
  2. Politický paradox.
  3. Etický paradox.
  4. Globální paradox.
  5. Civilizační paradox.
  6. Kulturní paradox.
 3. Závěr.

 

1. Jak se rodí společenská zrůda?

Pro identifikaci onoho zdroje zla, které Západ zdeformovalo, postačí dva příběhy ze zdravotnictví.

Britský privátní chirurg, vlastnící luxusní dům v Birminghamu plus několik dalších nemovitostí v Cardiffu a Manchesteru, a navíc letní dům v USA – v chorobné snaze zvýšit si svůj příjem – strašil své pacientky rakovinou prsu a prováděl jim úplně zbytečně mastektomie! (1) Další příkladem budiž americká zdravotní pojišťovna, akciová společnost Hospital CA, provozující 160 nemocnic a dalších 100 chirurgických center, která donutila lékaře provádět úplně zbytečné a pro pacienty riskantní i stresující srdeční, cévní i další operace! Důvod byl prostý – akcionáři Hospital CA. požadovali stále vyšší dividendy! (2)

Nyní si lze představit akciovou společnost vyrábějící zbraně, nebo banku, financující zbrojní programy vlády, případně toužící vlastnit naleziště zlata či ropná pole kdekoliv v zahraničí atp. Vlastníci těchto subjektů jednak disponují obrovským finančním potažmo společenským i politickým vlivem, a současně jsou vystaveni legitimní nebo i stejně bezohledné konkurenci! Jaké deformace, podvody, zločiny, zvěrstva a katastrofy asi páchali a páchají…

Někdo sice připustí, že zmíněné zrůdnosti ve zdravotnictví sice pacienty opravdu a těžce poškodily a zdemoralizovaly nemocniční personál i veřejnost, která o takových věcech věděla. Ale současně namítne, že vše přece dobře dopadlo, poněvadž oběti – popř. jejich pozůstalí – byli jistě spravedlivě finančně odškodněni. Takže západní civilizace zvítězila a podobně tomu jistě bude i s těmi zbrojními firmami, bankami atd.

Taková argumentace se však zabývá pouze jednotlivými aktéry a defekty a nevnímá západní civilizaci jako složitý a mnoha úrovňový systém, jehož problémy (známé i neodhalené) se mohou hromadit a měnit tak i systém. Jako perličku lze uvést prohlášení československých zlodějů z 21. srpna 1968, že po dobu sovětské okupace nebudou krást! Na druhé straně francouzský profesor ekonomie, Charles Gide, publikoval v roce 1895 informaci, že podle jeho propočtů bankovní sazby od roku 1830 vykazují prakticky lineární pokles, takže v roce 1915 by měly být nulové. A poněvadž na nulový úrok žádná banka nepůjčí, Gide věštecky prohlásil, že do roku 1915 se musí něco významného stát! (3) Událo se „jen“ to, že poslanci (mj. i socialističtí) v Paříži, v Berlíně a ve Vídni schválili pro hladové banky válečné úvěry a vypukla 1. světová válka!

V roce 1914 stoupenci bezohledné moci přirozený ekonomický a společenský vývoj brutálně a osudově zdeformovali. Západní civilizaci tak již sto let devastuje vývojová anomálie, která je charakterizovaná systémovými a vysoce rizikovými paradoxy. A tento proces eskaluje!

Zdroje: (1) Chirurg hrozil pacientkám rakovinou a zbytečně jim odstraňoval prsa (2) Nemocnice v USA operovaly srdce pacientům, kteří to vůbec nepotřebovali.(3) Charles Gide.

2. Paradoxy vývojové anomálie

Jako relevantní lze označit následující paradoxy: vlastnický, politický, etický, globální, civilizační a kulturní. Tyto paradoxy vznikaly postupně, navzájem spolu souvisejí a jsou příčinou mnoha rizikových jevů a společenských deformací.

A) Vlastnický paradox. Je jím zcela nespravedlivá až absurdní dělba vytvořeného bohatství mj. s výsledkem, že dnes pouhé 1 % procento nejbohatších lidí vlastní větší majetek než 50 % zbytku světa dohromady. (1) (2) Tím vznikají nejen nespravedlivé sociální rozdíly, ale i osudová rizika. A. Einstein odtušil: „Nepokládám za spravedlivé, že jsou mezi lidmi sociální rozdíly, zdá se mi, že koneckonců mají svůj původ v násilí.“ (3) Nebylo vyslyšeno ani memento, které na smrtelné posteli pronesla v roce 1849 G Schnaperová, manželka M. A. Rothschilda: „Pokud by moji synové nechtěli války, nebylo by žádných.” (3) a vše vyústilo ve vznik společenské formy zhoubného nádoru, kterým je finanční a průmyslová oligarchie.

V roce 1910 přinesl zajímavý postřeh francouzský generál François Oscar de Négrier, který konstatoval, že, „Finanční společnosti se domnívají, že je povinností vlád vést války, aby zajistily jejich zisky.“ (4) Podobné zájmy i vliv měl rovněž privátní vojensko-průmyslový komplex a jak upozornil tehdejší ministr zahraničí Velké Británie, Sir Edward Grey, všeobecné horečné zbrojení podlomilo vzájemnou důvěru mezi státy natolik, že se válka stala nevyhnutelnou (5) : „Morálka je jasná: veliké zbrojení vede nevyhnutelně k válce; zbrojí-li jedna strana, musí zbrojit také druhé strany. Zbrojí-li jedna země, ostatní země ji uvádějí v pokušení agrese, jestliže zůstávají bezbranné… Každé opatření provedené jednou zemí je zaznamenáváno a vede k protiopatřením ostatních zemí… Obrovské zvyšování zbrojení v Evropě, pocit nejistoty a strachu vyvolaný zbrojením tak učinily válku nevyhnutelnou.“ (14)

Rozhodující podíl finanční a průmyslové oligarchie na vzniku 1. světové války je prokázán; a jeho finanční angažmá v bolševické revoluci v Rusku (6) mj. za účelem odstranění cara, ovládnutí tamějších surovinových zdrojů i genocidy ruského národa) rovněž. (7)

Předvečer druhé světové války charakterizoval v roce 1938 Karel Čapek slovy: „Aby byl zajištěn mír musí se obyčejně zvýšit zbrojení na zemi, ve vzduchu i na moři. Co se dá dělat, je to tak, ale představte si, že by se stejně samozřejmě a běžně říkalo: Aby v našem úřadě bylo zajištěno pokojné soužití, vezmu si s sebou nabitý revolver. Aby byl v naší ulici zajištěn klid, nacpu si do kapes ruční granáty. Byl by to divný svět. Je to divný svět.“ (8)

Byla to opěr průmyslová a finanční oligarchie, která prosadila agenta vojenské rozvědky, Hitlera, k moci (po nezdařeném pivnicovém puči mu – jako prominentnímu odsouzenci za vlastizradu – přišlo v dubnu 1924 do vězení popřát k narozeninám čtyřicet prominentních gratulantů včetně generála Ludendorffa). Cíl byl evidentní: rozpoutat horečné zbrojení a využít německý fašismus ke konečnému ovládnutí Ruska. (9)

Podobnou vinu i zodpovědnost nese vojensko-oligarchický komplex na jaderném a současně i horečném zbrojení v mocenském střetu bolševické a privátní ekonomiky, a rovněž na válkách po roce 1990, znamenajících miliony mrtvých a desítky milionů uprchlíků.

Nynější finanční a průmyslová oligarchie disponuje financemi převyšujícími i HDP mnohých států. Tyto subjekty jsou schopné kdykoli vyvolat celosvětovou ekonomickou krizi (10), a spoluzodpovídají i za dosavadní válečné zločiny. Jenom výdaje amerických vlád na války v období 2001-2011 činily 68 bilionů korun, většinou vypůjčených od bank! (11)

Zdroje: (1)) The Richest 1 % Now Own More Than 50 % of the World’s Wealth (2) Těchto osm miliardářů nashromáždilo víc bohatství než chudší polovina lidstva (3) The History Of The House Of Rothschild (4) Les Forces chinoises en 1910, Generál François Oscar de Négrier, Revue des Deux Mondes 1. srpna 1910 (5) Grey of Fallodon Twenty-Five Years, Volume 1, Page 91-92) (6) Antony C. Sutton: „Wall Street and the Bolshevik Revolution (7) Znát souvislosti: Bolševický převrat (8) V zajetí slov. Karel Čapek (9) Noc dlouhých nožů: Perzekuce nacistů fašisty! (10) Pád Lehman Brothers změnil svět (11) Nový účet amerických válek: 224 tisíc mrtvých, výdaje 68 biliónů

B) Politický paradox Projevuje se tak, že občané si demokraticky volí politiky, kteří však jejich zájmy nehájí. Je důsledkem předchozí situace a vede k deformaci demokracie tím, že ekonomická moc průmyslových a finančních korporací vede – přes jimi zkorumpované politické strany a politiky – k jejich nelegitimní moci politické; přičemž reálná politická moc vojensko-oligarchického komplexu je zcela protichůdná zájmům všech občanů! A tyto subjekty a jejich persony pochopitelně brání dalšímu vývoji demokracie ve formu přímé volby občanů o všech zásadních aspektech personálních, politických, společenských, ekonomických apod.

C) Etický paradox Zmínění protagonisté mohou v moderní demokracii své nelegitimní až zločinné zájmy vlastnické, ekonomické i politické prosadit a hájit pouze za pomoci spojenců zejména v politické a mediální sféře. Tito politikové, ekonomové a jejich média i novináři svou rezignací na pravdu, čest, spravedlnost apod. rozvracejí morálku profesionální, občanskou i lidskou. (1) (2)

Úpadek mravů se manifestuje alarmující mírou zločinnosti ekonomické i násilné včetně kriminality ve státní a veřejné správě; a současně nebývalou mírou rozvodovosti. Přirozený zdroj solidarity – tradiční a více generační rodina – zaniká a následuje dramatický pokles porodnosti. Západní společnost – místo aby se kultivovala a zdárně rozvíjela – je paradoxně demoralizována, atomizována a postižena klasickými úpadkovými procesy, s tradičním vrcholem v podobě osudové neschopností vlastní biologické reprodukce.

K atomizaci společnosti jsou využívány neo-marxistické praktiky, které občany pobuřují, rozhořčují a rozdělují. Příkladem je diktátorské zrušení trestu smrti či „revoluční osvobození“ problematiky LGBT z rámce lékařské vědy. Jestliže se šéf EU Juncker – usilující o zničení západní kultury prostřednictvím její depopulace a následně islámské kolonizace – pietně ohýbá před sochou Marxe – pak zde v kontextu s Marxovou snahou o její revoluční proletarizaci, není nic nelogického. (3)

Zdroje: (1) Donald Trump o současném americkém establishmentu (2) Stunning Donald Trump Speech: “The Crossroads In Our History” – Video and Transcript (3) Protester INTERRUPTS Juncker’s speech as EU chief DEFENDS Marx over legacy of ‚atrocities‘.

D) Globální paradox Je rovněž důsledkem paradoxů předchozích a znamená zablokování planetárního civilizačního vývoje! Místo demokratické globální instituce (Společnost národů, OSN) – která by suverénně, spravedlivě a mírovou cestou řešila problémy národů a států – se fakticky prosadila moc zločinného vojensko-oligarchického komplexu.

Zaniklou a zcela nefunkční Společnost národů, ustavenou po 1. světové válce, vystřídala v roce 1945 OSN. Ta již přijala Chartu, jejíž Článek 42 opravňuje Radu bezpečnosti podniknout takové akce leteckými, námořními nebo pozemními silami (členů OSN), jaké považuje za nutné k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. Fakticky je však OSN zcela bezmocná a během její existence jen dílčí konflikty a války v 37 zemích světa – ve kterých se do roku 2007 přímo nebo nepřímo angažovaly USA – zanechaly 20-30 milionů mrtvých. (1)

Totální bezmoc OSN – která nedokáže přimět k realizaci svých usnesení ani geograficky tak operetní státeček jako je Izrael – však signalizuje existenci paradoxů dalších…

Zdroje: (1) Studie: Spojené státy zodpovědné za smrt 20-30 milionů lidí od 2. světové války

E) Civilizační paradox V rámci defektně se vyvíjející západní společnosti, produkující dle etického paradoxu běžně lži, však existuje doména, založená výlučně na pravdě! Je jí vědecko-technická sféra, jejíž vývoj neuvěřitelně akceleroval a dosáhl úspěchů, o kterých lidé často ani nesnili. Chaotický mezinárodní vývoj ovlivněn etickým a globálním paradoxem pak vedl ke vzniku další absurdity – k paradoxu civilizačnímu!

Byl to právě Západ, kdo poprvé ve známých dějinách lidstva vyrobil, použil – a do výzbroje nasadil – zbraně schopné vyhladit veškerou pozemskou civilizaci! Vývoj jaderné bomby, ale bez viditelného úspěchu, zahájil Hitler. Avšak Američané, i přes vědomí, že Německo je poraženo, a i přes naléhání mnohých vědců (1), aby byl jaderný program zastaven, jaderné bomby vyvinuli, vyrobili, otestovali, použili v Hirošimě a Nagasaki a zařadili do výzbroje! (2) (3)

Státem a přes privátní banky financovaný Projekt Manhattan zahrnoval (v období 1942–1946) výzkumné a výrobní provozy ve 30 místech v USA, Velké Británii a Kanadě. Vývoj a výroba prvních 3 atomových bomb přímo zaměstnaly 225 000 lidí a dalších 600 000 lidí na nich pracovalo nepřímo (drtivá většina z oněch 823 000 pracovníků vůbec netušila oč ve skutečnosti jde). Všechny ekonomické subjekty včetně univerzitních laboratoří, podniků pro těžbu a zpracování uranu a grafitu, firem z oblasti kovoprůmyslu, stavebnictví atp. byly privátní.

SSSR za ohromných finančních obětí a chudoby obyvatel jaderné zbraně vyvinul rovněž a strategickou výhodu USA eliminoval; načež odstartovalo horečné zbrojení. Varovné hlasy pacifistických vědců (Pugwashské hnutí) byly proti vlivu vojensko-oligarchického komplexu bezmocné. Riziko zániku civilizace hrozilo dokonce i při jaderných testech (4) a jaderná katastrofa mohla vypuknout i v důsledku omylu či technického selhání; přičemž v období Kubánské a Berlínské krize stál svět doslova na prahu Armagedonu.

Poté, co 26. prosince 1991 SSSR zanikl a sovětský blok se rozpadl se zdálo, že nastává epocha, v níž budou zbraně hromadného ničení odstraněny. Bohužel, civilizační paradox se i přes zánik bipolárního světa prohlubuje a jaderné zbraně již vlastní patrně 9 zemí: USA, Rusko, Francie, Velká Británie, Čína, Indie, Pákistán, Izrael a Severní Korea (5); Nejistý mír plynoucí z „jaderného patu“ (MAD – Mutually Assured Destruction) platí i pro konflikt NATO versus Rusko. a navíc jsou vyvíjeny i další zbraně hromadného ničení mj. chemické, biologické, geofyzikální atd. (6).

Svět je stále na pokraji jaderné katastrofy, přičemž globální politiku místo „Einsteinů“ často praktikují persony s kulturní úrovni kmenových vůdců. Přitom lidstvo je zcela bezbranné vůči eventuálním kataklyzmatům v podobě erupce supervulkánu, střetu s asteroidem i vůči dalším hrozbám geofyzikální či astrofyzikální povahy.

Odstranění civilizačního paradoxu tak zřejmě předpokládá vyřešení všech paradoxů předchozích, přičemž klíčovým připadá paradox první, tzn. majetkový…

Zdroje: (1) Projekt Manhattan (2) Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki (3) Fyzikové a rozhodnutí svrhnout jaderné bomby na japonská města (4) Co dokáží nejstrašnější atomové bomby na světě: mizely ostrovy, vypařoval se beton (5) Šíření jaderných zbraní na počátku 21. století (6) Nanozbraně a zánik lidstva...

F) Kulturní paradox Globální a civilizační paradoxy – symbolizované rostoucím počtem zemí vlastnících jaderné zbraně – prokazují existenci paradoxu kulturního! Kulturní paradox znamená odmítnutí celého kulturního vývoje lidstva! Delikátní civilizační normy, jako např. střet zájmů, jsou zcela mimo rozlišovací schopnosti jeho aktérů, přičemž je zdrojem iracionálního nepřátelství až nenávisti včetně barbarských praktik; a patří mezi nejabsurdnější a zároveň nejzhoubnější hrozby, destruující západní společnost.

Absurditu kulturního paradoxu vystihl A. Einstein, který 3. ledna 1954 napsal: „Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní… Podle mě je židovské náboženství stejně jako všechna ostatní ztělesněním nejpošetilejších pověr… Židé, ke kterým se rád počítám a s jejichž mentalitou mám mnoho společného, nejsou o nic lepší než ostatní lidé.“ (1) A tuto kritiku Einstein vznáší z hlediska jím vyznávaných hodnot: „Ideály, které přede mnou zářily a znovu a znovu mě naplňovaly radostnou životní odvahou, byly pravda, dobro a krása.“ (2)

Pod záštitou náboženské víry byly a jsou páchány masové a nejodpornější i nejpošetilejší (3) zločiny! Jménem Krista byly při křížových či misionářských výpravách nemilosrdně vražděny miliony lidí na Středním východě a v Jižní Americe. Nicméně Einstein svou poznámkou deklasuje i rasistickou pověru judaismu, že duše Židů mají božskou a lidskou složku, zatímco podřadné duše ostatních lidí jsou složeny pouze z části lidské a zvířecí. (4) Náboženství však měla i významnou kulturní i státotvornou funkci a konkrétně Západ vznikl a rozkvetl na bázi judaismu a křesťanství.

Nicméně vědecké poznatky již před více než 100 lety nezvratně prokázaly, že autoři Starého i Nového zákona potažmo Koránu neměli o fyzikální podstatě Země, Slunce, hvězd i kosmu absolutně ponětí, a vůbec netušili, o čem vlastně píšou!

V kontextu s civilizačním vývojem, kdy Západ směřoval k agnosticismu a sovětský blok praktikoval ateismus, se pak jeví jako absurdní exploze islámu v posledních 50. letech: v roce 1900 vyznávalo islám pouhých 200 milionů lidí, v roce 1970 to bylo 551 milionů a v roce 2015 dosáhla populace muslimů již 1,6 miliardy!

Tento aspekt kulturního paradoxu logicky plyne z paradoxu globálního a je přirozenou reakcí na pozemské bezpráví! Konkrétně na desetiletí trvající neschopnost OSN (od roku 1968) prosadit svá usnesení a právo na Středním východě (blokovaných v RB křesťanskými západními státy). Politické selháním světské i křesťanské spravedlnosti logicky posilovala příklon ke Koránu! Strašlivé tragédie beztrestně rozpoutané křesťanským Západem v Afganistánu, Iráku, Libyi a Sýrii tuto víru zcela diskreditovaly. A poněvadž Arabové vnímají, že Západ vymírá a není schopen biologické reprodukce – a k Alláhově slávě ještě přičtou spektakulární katastrofu raketoplánu Columbie (1. února 2003) umocněnou smrti 1. izraelského kosmonauta I. Ramona (který jako vojenský pilot v roce 1981 beztrestně bombardoval Irák) – pak se jim může islám logicky jevit jako perspektivní víra! A co jim ostatně zbývá, když i Tribunál pro válečné zločiny v Kuala Lumpuru uznal v roce 2011 J. Bushe, jun. a T. Blaira vinnými z válečných zločinů dle Norimberského práva, a Západ mlčí! (5)

Význam i aspekty kulturního paradoxu navíc dokazuje fakt, že při rozkladu bolševické kultury sehrál ústřední roli naopak bolševický ateismus! Jeho dekadentní účinky velice přesně postihl akademik J. Charvát, který v roce 1974 napsal: „Člověk potřebuje ideologii a musíme tedy náboženství nahradit jinou koncepcí. Život bez ideologie vede ke ztrátě zájmů, k frustraci, k poklesu etických hodnot, k nežádoucímu únikovému řešení v agresivitě, omamných látkách, existenčním vakuu atd. Ateismus nemusí nutně znamenat popření jakéhokoliv vyššího vodítka. Dnes se patrně náboženství častěji nahradí ideologií politickou, kulturní, uměleckou apod. než filosofickou.“ (6)

Nyní budiž vzpomenut francouzský matematik P. S. Laplace (+1827), který připouštěl existenci boha v podobě super inteligence s tím, že pokud by tato inteligence měla dostatečnou kapacitu a byly jí známy informace o vlastnostech všech sil v přírodě i skutečné polohy veškerých objektů – od atomů až po kosmická tělesa – dokázala by tato data analyzovat a uměla by pak exaktně „nahlížet“ nejen přítomnost, ale i budoucnost či minulost.

Akademik Charvát tyto myšlenky jistě znal; ale nemohl tušit, že za pouhých pár desetiletí se např. kybernetika a počítačová technika rozvinou v možnost sestrojení umělé inteligence (AI), která bude schopna se sama zdokonalovat. Vědci s konstrukcí zatím váhají a diskutují o možných rizicích. (7) (8) (9)

V zásadě jde o to, zda AI (jako „superpočítač“) bude schopna abstraktního myšlení. Pokud ne, může fungovat i jako robot vykonávající jakékoli operace včetně astrofyzikálních. Bude-li schopna abstrakce, tedy i vnímání etických hodnot včetně destruktivních důsledků jejich nerespektování, pak – po milion (?) let trvajícím vývoji – by již na úrovni autonomních vesmírných super civilizací a jejich sítí fungovala jako správce adekvátní části vesmíru. Nestala by samozřejmě bohem ve smyslu tvůrce vesmíru, což by byl asi její jediný dluh…

Je tu dokonce i možnost, že taková AI civilizace již existuje, pokud na nějaké planetě vznikl život o miliony let dříve, než na Zemi… Nicméně i v případě, že by eventuální mimozemšťané existovali a působili mezi námi, pak existují v první řadě proto, že se oni sami kdysi nevyhubili jadernou válkou! Což nám pozemšťanům vzhledem k vývojové anomálii stále hrozí!

Žijeme v epoše, kdy se ve významných vědeckých časopisech objevují učené analýzy, psané předními teoretickými fyziky. např. o cestování v čase (10). Žasneme nad objevy tak fantastických fenoménů jako např. holografie, fraktály, vzájemné působení mikročástic bez ohledu na jejich vzdálenost apod. A přitom se v důsledku kulturního paradoxu celá civilizace stala rukojmí dvou archaických náboženství, které se, za selhání OSN, fanaticky rvou o „posvátný pozemek“, který jedni nazývají Palestinou a druzí Izraelem.

Zdroje: (1) Einstein: ́Náboženství je pošetilá pověra ́ (2) Albert Einstein: The world as I see it (3) Izraelští rabíni odsoudili toulavého psa k ukamenování (4) CO ŘÍKAJÍ ŽIDOVSKÉ ZDROJE O NEŽIDECH Leon Zilberstein a spol. (5) War Crimes Tribunal Finds Bush and Blair Guilty (6) Josef Charvát, Člověk a jeho svět (7) Umělá inteligence jako experimentální filozofie (8) Existential risk from artificial general intelligence (9) Existenční rizika vývoje umělé inteligence(10) Michio Kaku Fyzika nemožného.

3. Závěr

V důsledku vývojové anomálie a jejích paradoxů dnes Západu chybí pozitivní společenská atmosféra. Jejím zdrojem však mohou být jedině občané, kteří pozitivní hodnoty vyznávají a především – praktikují! Kulturnímu paradoxu v oné pokažené evoluci Západu evidentně předcházely vzájemně související paradoxy civilizační, globální, etický, politický – a zejména paradox vlastnický. Ten je třeba neprodleně řešit, poněvadž právě zde leží prvotní příčina celospolečenského defektu! Navíc je možné, že nadějný obrat iniciuje již samotná osvěta na toto téma.

A jakou měl Západ před 100 lety alternativu? Bylo jí kupodivu jen pouhé pokračování v tehdejším přirozeném ekonomickém a společenském vývoji…

Vysvětlení, argumentaci i návrh optimálního řešení, přinese druhá část nazvaná: Polidštění Západu coby evoluční zrůdy /2/

 

Autor: František Stočes | neděle 7.10.2018 20:47
 

Zdroj: https://stoces.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=682206


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil