Žádost o přezkoumání postupu státního zastupitelství na trestní oznámení ANS na členy vlády

Dle trestního řádu se děje důkazní řízení před soudem, nikoliv úsudkem státního zástupce.

 

Aliance národních sil
Legerova ul. 1854/22
120 00 Praha 2
IČO: 71443274
Městské státní zastupitelství v Praze
Náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5
ID datové schránky: ijeabe3
E-mail: podatelna@msz.pha.justice.cz

 

Věc: sp. zn. 4 KZN 100/2021; Žádost o přezkum postupu a rozhodnutí státního zástupce

V Praze dne 25. 3. 2021

Cestou datové schránky nám bylo doručeno vyrozumění o založení vedené pod sp. zn. 4 KZN 100/2021-24, ze dne 23. 3. 2021, ve věci, kdy procesním postavení oznamovatele a poškozené oznamuji skutečnosti nasvědčující, že mohl být spáchán přečin omezování osobní svobody dle § 171 odst. 1 a 3 a) zákona č. 40/2009 Sb. a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1, písm. a), b) c) a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., případně jiného trestného činu taxativně vyjmenovaného ve speciální části ) zákona č. 40/2009 Sb., kterého se mohla dopustit Vláda ČR se sídlem Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01Praha 1 – Malá Strana, jmenovitě:

1. Ing. Andrej Babiš, nar. 2. září 1954 v Bratislavě,
2. Jan Hamáček, nar. 4. listopadu 1978,
3. JUDr. Alena Schillerová, PhD., nar. 18. března 1964,
4. Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., nar. 16. srpna 1969 v Českých Budějovicích,
5. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., nar. 27. září 1981,
6. Mgr. Lubomír Metnar, nar. 6. října 1967,
7. Mgr. Marie Benešová, nar. 17. dubna 1948,
8. Mgr. Richard Brabec, nar. 5. července 1966 v Kladně,
9. Mgr. Jana Maláčová, nar. 24. června 1981,
10. Ing. Miroslav Toman, CSc., nar. 6. února 1960 v Žatci,
11. Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., nar. 24. března 1970,
12. Ing. Robert Plaga, PhD., nar. 21. července 1978 v Ivančicích,
13. Ing. Klára Dostálová, nar. 13. března 1971,
14. PhDr. Lubomír Zaorálek, nar. 6. září 1956 v Ostravě,

kterého se mohli úmyslně dopustit ve spolupachatelství dle § 23 zákona č. 40/2009 Sb., tím, že vydali USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření, kde je zejména uvedeno, že s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že I. zakazuje 1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu, 2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště, přičemž součástí tohoto unesení není odůvodnění takovýchto opatření, tedy vydané usnesení a následná opatření jsou v rozporu s čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Vzhledem k jednání v rozporu s čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., je uvedené usnesení v rozporu s čl. 14 Listiny základních práv a svobod, která je dle ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., součástí ústavního pořádku České republiky a dalších článků této listiny.

Zároveň je takové jednání v rozporu s čl. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která pro Českou republiku vstoupila v platnost dnem 18. března 1992.

Ve svém vyrozumění o založení AA se státní zástupkyně nevyrovnává se skutečnostmi uvedenými v oznámení.

Také se nevyrovnává se skutečnostmi, že Česká republika je smluvně vázána mezinárodními smlouvami a deklaracemi.

Rovněž se nezabývá skutečností, že již příprava takového trestného jednání je trestná. Místo toho užívá liché zdůvodnění, že po celé Evropě probíhá pandemie a pandemické opatření, ačkoliv WHO nákazu COVID–19 neoznačuje jako pandemickou situaci.

Je také nutné připomenout, že v opatření vlády chybělo řádné zdůvodnění, což je porušení výše uvedeného ústavního zákona.

Stejně tak je nutné uvést, že zákonné normy, a zvláště ústavní právní normy České republiky, by měly být platné v jakémkoliv období a za jakýchkoliv skutečností. Státní zástupce pak není atributem či soudcem, stal-li se daný skutek, zvláště ve věcech, které překračují jeho profesní směrování.

Lze předpokládat, že státní zástupkyně není odborník zároveň v imunologii či krizových, pandemických a jiných situacích a stavech, a tedy by si měla vyžádat minimálně znalecký posudek soudem potvrzených znalců v této věci.

Dle trestního řádu se děje důkazní řízení před soudem, nikoliv úsudkem státního zástupce.

V tomto ohledu tedy státní zástupce je povinen jednat v souladu s § 2 odst. 3) trestního řádu, kde je uvedeno: „Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.“

Na základě výše uvedeného žádáme v souladu s § 157a odst. 2) trestního řádu o přezkum postupu a rozhodnutí státního zástupce.

Žádáme o vyrozumění o učiněných opatřeních.

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, první místopředseda ANS
Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., místopředseda ANS
Ing. Ivan Kratochvíl, pplk.v.v., místopředseda ANS

 
 

Zdroj:Žádost o přezkum – zde

 

Reakce státního zastupitelství na původní trestní oznámení – zde

 


 
 

Autor příspěvku: ans