Źádost ANS o zbudování pomníku – jako památky na Čtyři pražské artikuly.

Členové pražského klubu ANS podali žádost na primátora Prahy a starosty Čáslavi, aby byl zbudován pomník nebo alespoň robustní plaketa ku příležitosti 600. výročí přijetí Čtyř artikulí pražských.

V Praze ANS navrhuje, aby byly Čtyři pražské artikuly součást pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. A v Čáslavi jako součást městské památky buď na zachovalém opevnění  města, či přímo na zdi nebo poblíže zdí kostela svatých Petra a Pavla, kde k vyhlášení tohoto významného dokumentu prakticky došlo.

Dopisy jsou k nahlédnutí a k volnému šíření zde.

Dopis primátorovi Prahy:

 

Vážený pan

MUDr. Zdeněk Hřib                                                                                       

primátor hlavního města Prahy                                                                     

Mariánské náměstí 2/2                                                                                   

110 00 Praha -1, Staré město

                                                                                                                                

 V Praze 22. 7. 2020

 

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás s důležitou iniciativou, která má vést ke zbudování pomníku či alespoň robustní plakety ku příležitosti 600. výročí přijetí Čtyř artikulí pražských jako součásti pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí.

Nejen samotné „kulaté“ výročí nás vede k této iniciativě. Skutečnost, že přijetí tohoto husitského politického programu na Čáslavském sněmu ve dnech 13. – 14. 7. 1421 bylo vyhlášeno jako zemský zákon a posléze vedlo i k přijetí Basilejských kompaktát (1436) znamená, a že de iure se vlastně jedná o vyhlášení 1. české – a prakticky i evropské – ústavní listiny tak, jak ji dnes chápeme, které navíc v mnohém předběhlo svou dobu a velmi srozumitelně oslovilo a oslovuje nejširší společenské vrstvy tehdy i dnes.

Krátké uvedení souvislostí:

  1. První artikul – hovořící o „svobodném hlásání Božího slova…“ – nám dnes vlastně obecně zaručuje svobodu slova. (Kázal o něm a položil za něj i život Jan Hus)
  2. Druhý artikul zmiňuje přijímání pod obojím způsobem, čemuž my dnes říkáme svoboda vyznání. (Autorství této myšlenky  se připisuje Jakoubkovi ze Stříbra.)
  3. Třetí artikul slibuje zákaz světského panování kněží a zbavuje církve světského majetku. Nic proti tomu namítat nelze, neboť jde o absolutní odluku církve od státu a proč se v tomto směru nepoučit například od tak významné opory demokratického světa, jako je Francouzská republika. (Tuto inspiraci nalézáme v učení Jana Viklefa, angl. Johna Wycliffa.)
  4. Čtvrtý artikul nařizuje trestání hříchů ve všech stavech a je předobrazem dnes ústavně zaručené rovnosti před zákonem. (Tento požadavek nalezneme mimo jiné rovněž ve Viklefově učení.)

Jak je z uvedeného zjevné, Čtyři artikuly pražské jsou předobrazem Listiny základních lidských práv a svobod, mnoha dnes platných ústav a to nejen evropských zemí a také výsledkem pečlivého studia učenců různých evropských zemí.

Podobu pomníku či desky necháváme na úvaze odborníků Magistrátu, byť i my  jistou představu pochopitelně máme. Pro inspiraci posíláme k uvážení tento krátký text:

„K 600. výročí přijetí Čtyř pražských artikulí a v duchu ideálů pravdy, víry a humanismu myšlenkou i činem vzpomínají vlastenci a jejich konšelé na autory této de facto první České ústavy. Nejvyšší úcta i vzpomínka náleží pak drahému mistru Janu Husovi, jenž za myšlenky tohoto zemského zákona život mučednicky položil“. (Text by měl být minimálně v češtině, latině, možná i němčině, angličtině, ruštině a francouzštině.)

Věříme, vážený pane primátore, že v hodnocení a významu Čtyř pražských artikulí se shodneme, ačkoli jsme jinak stoupenci odlišných politických názorů v mnoha směrech. Proto také nabízíme Vám osobně i vašim úředníkům zcela nezištnou pomoc při realizaci takto významného připomenutí české státnosti.

Je nám také známo, že jste se, pane primátore, osobně zasazoval o zamezení znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Správně jste tehdy argumentoval a díky za tento Váš osobní postoj. Nicméně symbol habsburské poroby, násilné rekatolizace a germanizace naší země opět stojí. Jelikož však nejme obrazoborci, soudíme kolektivně, že by si zasloužil alespoň malou „vysvětlovací tabulku“, což je fenomén, který se dnes pozoruhodně uplatňuje i u jiných svědků minulosti a u jiných pohledů na tuto minulost a u jiných názorů. Nu, nic proti takto pojímanému popisování událostí nepřekrucují-li se fakta. Proto předkládáme zastupitelstvu MHP návrh na „vysvětlovací tabulku“ k Mariánskému sloupu. Navrhujeme takovýto text:

„Za peníze nás všech, ale pouze úsilím některých občanů prokatolicky smýšlejících, byla vztyčena tato replika kontroverzního symbolu porážky české reformace a českého státu. Na zobrazení souboje dobra se zlem však oproti originálu již peněz ani vůle nebylo. Andělé na této replice tedy chybí stejně podivně, jako chybí samotný smysl repliky, kterážto proto ani replikou vlastně není.“ (Text postačí v češtině a v latině.)

Bude nám skutečnou ctí spolupracovat s Vámi osobně, či s pracovníky MHP na uvedených tématech.

 

PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D.

předsedkyně Aliance národních sil

 

JUDr. Karel Hais

1. místopředseda Aliance národních sil

 

Svatopluk Otava

předseda KK Praha Aliance národních sil a členové krajského klubu ANS Praha

 

Aliance národních sil

Legerova 1854/22

120 00 Praha 2

 

Dopis k tisku je ZDE.

 


 

Dopis starostovi města Čáslav:

 

Vážený pan

JUDr. Vlastislav Málek                                                                                   

starosta města Čáslav                                                                                      

náměstí Jana Žižky z Trocnova 1                                                                   

286 01 Čáslav

 

Praha 22. 7. 2020

        

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás s důležitou iniciativou, která má vést ke zbudování pomníku či alespoň robustní plakety k příležitosti 600. výročí přijetí Čtyř artikulí pražských, jako součásti městské památky buď na zachovalém opevnění vašeho slavného města, či přímo na zdi nebo poblíže zdí kostela svatých Petra a Pavla, kde k vyhlášení tohto významného dokumentu prakticky došlo.

Nejen samotné „kulaté“ výročí nás vede k této iniciativě. Skutečnost, že přijetí tohoto husitského politického programu na Čáslavském sněmu ve dnech 13. – 14. 7. 1421 bylo vyhlášeno jako zemský zákon a posléze vedlo i k přijetí Basilejských kompaktát (1436) znamená, a že de iure se vlastně jedná o vyhlášení první české a prakticky i evropské ústavní listiny tak, jak ji chápeme dnes. Čtyři artikuly pražské v mnohém předběhly svou dobu a velmi srozumitelně oslovily a oslovují nejširší společenské vrstvy tehdy i dnes.

Krátké uvedení souvislostí.

  1. První artikul – hovořící o „svobodném hlásání Božího slova…“ – nám dnes vlastně obecně zaručuje svobodu slova. (Kázal o něm a položil za něj i život Jan Hus)
  2. Druhý artikul zmiňuje přijímání pod obojím způsobem, čemuž my dnes říkáme svoboda vyznání. (Autorství této myšlenky  se připisuje Jakoubkovi ze Stříbra.)
  3. Třetí artikul slibuje zákaz světského panování kněží a zbavuje církve světského majetku. Nic proti tomu namítat nelze, neboť jde o absolutní odluku církve od státu a proč se v tomto směru nepoučit například od tak významné opory demokratického světa, jako je Francouzská republika. (Tuto inspiraci nalézáme v učení Jana Viklefa, angl. Johna Wycliffa.)
  4. Čtvrtý artikul nařizuje trestání hříchů ve všech stavech a je předobrazem dnes ústavně zaručené rovnosti před zákonem. (Tento požadavek nalezneme mimo jiné rovněž ve Viklefově učení.)

Jak je z uvedeného zjevné, Čtyři artikuly pražské jsou předobrazem Listiny základních lidských práv a svobod, mnoha dnes platných ústav a to nejen evropských zemí a také výsledkem pečlivého studia učenců různých evropských zemí.

Podobu pomníku či desky necháváme na úvaze odborníků Magistrátu, byť i my  jistou představu pochopitelně máme. Pro inspiraci posíláme k uvážení tento krátký text:

„K 600. výročí přijetí Čtyř pražských artikulí, v duchu ideálů pravdy, víry a humanismu myšlenkou i činem vzpomínají vlastenci a jejich konšelé na autory této de facto první České ústavy. Nejvyšší úcta i vzpomínka náleží pak drahému mistru Janu Husovi, jenž za myšlenky tohoto zemského zákona život mučednicky položil. Vzpomínáme též Johna Wycliffa z nějž mistr Jan Hus čerpal, Jakoubka ze Stříbra, Husova následníka a prosazovatele Čtyř pražských artikul, a také všech učenců a trpitelů nikdy nekončícího boje za Pravdu.

Věříme, vážený pane starosto, že v hodnocení a významu Čtyř pražských artikulí se shodneme, ačkoli jsme jinak stoupenci odlišných politických názorů v mnoha směrech. Proto také nabízíme Vám osobně i čáslavským úředníkům zcela nezištnou pomoc při realizaci takto významného připomenutí české státnosti

Bude nám skutečnou ctí spolupracovat s Vámi osobně či s pracovníky čáslavského úřadu na uvedených tématech.

 

PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D.

předsedkyně Aliance národních sil

 

JUDr. Karel Hais

1. místopředseda Aliance národních sil

 

Svatopluk Otava

předseda KK Praha Aliance národních sil a členové krajského klubu ANS Praha

 

Aliance národních sil

Legerova 1854/22

120 00 Praha 2

 

Dopis k tisku je ZDE.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil