Vraťme slovům jejich skutečný význam!

Pouť ANS – Tábor 27. 6. 2020

Letos si připomínáme právě 600 let od založení husitského města Tábora. Vzpomeňme proto na význam a poselství husitského hnutí pro dnešní dobu. V současnosti se objevuje stále agresivnější snaha o přepisování a pokřivování dějin. Nemalou roli zde hraje i samotný jazyk, kterým nazýváme stav věcí. 

Dějiny jsou na čísi objednávku upravovány tak, aby byl český národ jako celek paušálně ponížen a zbaven autonomního hrdinství. Setkáváme se s tím už i v rámci dějin 20. století. Středověká epocha husitského revolučního hnutí bývá také upravována ve snaze zakrýt samu její podstatu. Její revoluční a sociálně i národně emancipační podstatu.

Husitství a slovní spojení husitská revoluce dnes bývá redukováno na umělý marxistický konstrukt, role českého národa bývá vydávána jen za jakýsi „uměle vymyšlený obrozenecký projekt“. Ale ani novodobí přepisovači dějin, slouhové cizáckých intencí, nemohou z husitství vymazat pravdu!

Pravdu, po které volal Mistr Jan Hus. Návrat k prvotnímu křesťanskému ideálu rovnosti a sociální spravedlnosti. Vždyť to bylo právě křesťanství, které jako první zakotvilo v evropské kultuře ideu rovnosti a lásky k bližnímu člověku. Touhu po lidské důstojnosti pro každého člověka a v každé době. 

Katolická církev, ideologická součást středověkého „establishmentu“, však původní čistou ideu křesťanské rovnosti a spravedlnosti zdeformovala svými nově vytvořenými pseudo-pojmy. Pravdou nazývali jen to, co oni sami vytvořili pro svou zištnou potřebu. Pravdu nehledali u Boha, nýbrž ve svých úpisech, smlouvách, dokumentech.

Husitství, či historicky přesněji – kališnictví  – chtělo vrátit křesťanským pojmům jejich původní a pravý význam. A právě v tom vidím poselství pro dnešek. Snažme se dnes i my o to vrátit slovům jejich původní, skutečný a pravdivý význam.

Význam takových pojmů, jako je rodina, svoboda, nezávislost, soběstačnost, stát, národ, vlast, domov, lidství.   

Vraťme se zpátky k pravdě slov, neboť jen ta dává našemu životu smysl a naplnění.

Pravda nás osvobozuje. Kdo v pravdě hledá smysl, ten bude vnitřně a duchovně svobodný i v žaláři.

Kdo však odmítá její očistnou hodnotu, stává se sám otrokem ve svém vlastním zajetí sebeklamů.  

Dnešní „Svatá říše římská“ však přichází s novými, plíživými formami života v zajetí, a obléká je do rádoby liberálních pojmů, pravdě a skutečné svobodě ovšem velmi vzdálených. Opět tu máme novodobé „konciliaristy“, třebaže již nejde o koncil v Kostnici, nýbrž v Bruselu a mnohde jinde.  

Proto připomínám, že „Obrana ještě svobodných, byť již ohrožených lidí, je mnohem nadějnější a méně bolestná, než pozdější vzpoury budoucích vězňů“.

Mysleme na to, dokud máme čas, dokud to ještě jde.

 

Mgr. Marek Adam, Táborští vlastenci

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.