SPRÁVA STÁTU

Stručný přehled témat

 

Problémy, které při rekonstrukci správy a řízení státu mohou vzniknout. U některých je to možné předpokládat téměř s jistotou a některé je nezbytné řešit. Na tuto situaci je třeba se připravit předem, připravit si možné řešení problémů a předem k jejich řešení orientovat i volební kandidáty, především volební lídry. Časovou posloupnost jejich řešení, obsah a metodiku bude třeba postupně promýšlet a projednávat, především jejich vzájemné souvislosti, provázanost a případně podmíněnost.

 
Jednotlivé rezorty:

Správa státu:

 1. územní uspořádání,
 2. audit organizačních složek správy státu,
 3. audit úřednických míst na všech stupních a složkách správy státu,
 4. složení vlády a obsah administrativy a kompetencí ministerstev,
 5. výkonné složky vnitřní bezpečnosti státu,
 6. systém správy a obsahu činnosti pošt,
 7. systém informací a správa a obsluha tohoto systému

 
Obrana státu:

 1. nová obranná doktrína státu,
 2. organizační struktura armády, stálá-profesionální část, výcviková-přípravná část a zálohy,
 3. efektivní systém materiální základny obrany státu – technika, dislokace kasáren a podle potřeby obsazení jednotkami – útvary,
 4. systém a režim přechodu na válečný stav nebo na situaci potřeby obrany státu,
 5. zvážení možností vytvoření vlastenecké složky domobrany,
 6. základní vojenská služba 6 měsíců s personální bonifikací po úspěšném absolvování

 
Zahraniční věci:

 1. řešení orientace diplomatické sféry a zahraniční politiky státu po vystoupení z EU a NATO

 
Finance:

 1. skladba státního rozpočtu – mandatorních a fakultativních výdajů, zdroje příjmu státu, fiskální politika, soustava daní,
 2. celní systém, měnová politika,
 3. bankovní sektor – postupné získání majority státu,
 4. jak řešit celní a regulační nástroje,
 5. systém státních účtů, oddělení a provázanost důchodového účtu a zdravotnického účtu – vytvoření kontroly a dostupnost lidem,
 6. zrušení živnostenských exekutorů a zařazení exekučních oddělení pod přímou kontrolu státu (nejlépe pod MF),
 7. zavést systém přímé provázanosti mezd úředníků správy státu na výkon a výsledky ekonomiky státu (životní úrovně)

 
Oblast práce a sociálních věcí:

 1. zavedení individuálního účtu (karty, pracovní knížky – virtuální) ve vazbě na osobní zdravotní a důchodový účet,
 2. sociální dávky všeho druhu podmiňovat principem zásluhovosti (pracuješ pro stát, stát se o tebe v nouzi postará),
 3. upravit podmínky pro nárok na důchod od stanovené hranice let placeného pojištění zásadně na principu zásluhovosti,
 4. stanovit pro stát výhodné podmínky pro souběh nároku na důchod s možností pracovat a tím si i důchod zvyšovat,
 5. upravit systém podpory rodičovství v zájmu státu,
 6. upravit systém bytové správy státu – cestou komunálních podniků,
 7. upravit systém regulace nájemného

 
Hospodaření státu:

 1. v souvislosti s vystoupením z EU řešit systém – ministerstvo hospodářství,
 2. zahraniční obchod,
 3. vnitřní obchod,
 4. cestovní ruch,
 5. průmysl těžký a zpracovatelský – lehký,
 6. řešení energetiky státu, nerostných zdrojů, úloha MMR (ano nebo ne!),
 7. podpora podnikání podle potřeb řešení zaměstnanosti,
 8. rozvoj obchodní obslužnosti všech lokalit státu,
 9. řešit investiční a stavební rozvoj státu,
 10. v celé této oblasti řešit generální rekonstrukci

 
Zemědělství a výživa obyvatelstva:

 1. podpora zemědělství a efektivní využití půdního fondu,
 2. podpora zemědělství k dosažení samostatnosti státu,
 3. obnova a rozvoj potravinářských a zpracovatelských podniků,
 4. sektor životního prostředí začlenit do ministerstva zemědělství a výživy

 
Doprava:

 1. dosažení nekompromisního centrální systému řízení dopravy – odstranit jako neefektivní lokální sjednávání služeb a cen v dopravě (jen stálé výluky a problémy),
 2. provést audit ekonomické efektivnosti dopravního systému státu,
 3. zavést systém garantovaných jednotných bonifikací a výhod,
 4. posílit železniční nákladní dopravu, systém a technologii překladišť,
 5. snižovat dopravní frekvence a velikost dopravních ramen

 
Zdravotnictví:

 1. řešit zdravotnickou dostupnost na celém území státu co do systému zdravotnických zařízení a personálního obsazení,
 2. pro stabilizaci Tahiti systému preferovat zdravotnické pracovníky ve státním sektoru,
 3. omezovat a výrazně snižovat podíly občanů na zdravotnické péči,
 4. provést komplexní provozně ekonomický audit zdravotnického systému státu

 
Školství, mládež a tělovýchova:

 1. analyzovat celý systém vzdělávání, včetně předškolního a mimoškolního,
 2. znovu obrodit a zavést systém učňovského vzdělávání,
 3. celá tato oblast vyžaduje důkladnou analýzu a projednání, protože její význam vylučuje nepromyšlené nebo ukvapené závěry,
 4. ke zvážení je oddělení sportu do samostatného sektoru

 
Kultura:

 1. speciální oblast, ve které se promítá mnoho individuálních zájmů a jen velmi obtížně je možné prosazovat zájmy státu

 
 
Tento soubor je pouze výčtem námětů k řešení, které bude nutno důkladně projednat.

 
24. ledna 2021

Ing. Vladimír Prinke, pplk. v.v., místopředseda ANS

 


 
 

Autor příspěvku: ans