Podrobnosti o programu ANS

                                                                                                                             Praha 2. 6. 2018

Vážení přátelé,

dostali jsme se vinou našich politiků a různých takzvaných celebrit, které si bohužel většina našich spoluobčanů v nedávné minulosti opakovaně volila, až do současné situace, kdy:

– prakticky veškerý majetek našeho národa byl rozkraden nebo zničen, kdy jeho zbytek je dnes převážně v rukách zahraničních majitelů;

– z pozice středně rozvinutého průmyslového státu, jak jsme byli v mezinárodních statistikách klasifikováni ještě v r. 1989, jsme se dostali do pozice rozvojového státu, kam nás přeřadila v r. 2017 i renomovaná americká banka J.P. Morgan;

– plníme roli kolonie, odkud se každoročně zvyšuje odliv zisku do zahraničí, zejména pak do Německa, který svým objemem již přesáhl 1/3 ročního státního rozpočtu (cca 370 mld. Kč) a stále narůstá. Přešli jsme na výrobu výrobků s nižší užitnou hodnotou prodávaných za dumpingové ceny či na výrobu subdodávek, kdy prakticky celý zisk z jejich prodeje (po předchozí kompletaci) zůstává v zahraničí;

– jsme současně zemí, kde dochází každoročně k obrovským daňovým únikům (ať již do daňových rájů ve výši 100 – 150 mld. Kč) či z titulu daňových prázdnin štědře poskytovaných našimi vládami cizím investorům u nás, aby zde dočasně vytvářeli málo kvalifikovaná a málo placená pracovní místa v montovnách a dalších jim podobných podnicích. Namísto kvalifikovaných pracovních míst, o které předchozí vlády u nás svojí neuváženou ekonomickou politikou občany této země připravily.

– Jsme zemí s úmyslně podhodnocovanou vlastní měnou, kdy rozdíl mezi směnným kurzem Kč (27,50/EUR) a mezi paritou kupní síly koruny (Kč 18,00/EUR) činil až 35 % (v současnosti činí tento rozdíl cca 30% při směnném kurzu Kč 25,50/EUR).

– Jsme zemí, kde nám nepatří nerostné ani přírodní bohatství včetně vody.

– Jsme zemí s průměrnou mzdou na úrovni 1/3 německé průměrné mzdy a cca 42 % průměru v celé EU. Oproti evropskému průměru máme poloviční důchody.

– část naší záměrně zdecimované armády je vysílána v rámci NATO do zahraničí, na různé expanzivní mise, které nepřinášejí žádné smysluplné výsledky či do Pobaltí za účelem vyhrožování silou Rusku a stupňování hrozby agrese proti této zemi, a to zcela v rozporu se zakládací Washingtonskou smlouvou NATO;

– další část naší armády byla podřízena velení německému Bundeswehru, což je akt na úrovni vlastizrady. Zbytek naší armády podle vyjádření odborníků není schopen svými kapacitami ubránit ani město o velikosti Kolína na jeden celý týden;

– jsme zemí, která nemá a tedy ani neprovádí vlastní zahraniční politiku, která nehájí české národní zájmy. Místo toho za ně mnozí naši představitelé vydávají jakési spojenecké závazky, které však z uzavřených smluv vůbec nevyplývají a jsou pouze důkazem servilnosti našich politiků vůči Západu s cílem zachovat si i nadále své získané lukrativní posty;

– jsme zemí, která jako součást EU má být nejprve pohlcena do jediné Říše pod vedením Německa, aby byla následně přeměněna na Evropský islámský chálifát. Blížící se islamizace naší země, jejímž spoluorganizátorem je samotná EU, je zřejmá stále zřetelněji každému z nás, ačkoliv někteří naši občané si stále ještě neuvědomují důsledky takového kroku, které budou znamenat zánik našeho státu, národa, jazyka, historie, kultury a způsobu života;

– jsme současně i zemí, které akutně hrozí zatažení do agresivní války s Ruskem, kterou se NATO svými akcemi na hranicích Ruska snaží vyprovokovat. K těmto akcím je třeba též přiřadit podporu islámských teroristů v Sýrii či fašistů na Ukrajině;

A tak lze v tomto smutném výčtu dále pokračovat. Především jsme ale zemí, která vůbec nereflektuje probíhající politické a ekonomické procesy ve světě a jejich souvislosti ani se nepřipravuje na důsledky přicházející průmyslové revoluce 4.0.

Naší zemi hrozí z více stran akutní nebezpečí. Naše země se nachází v ohrožení. Stačí připomenout obnovované nároky tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu či postupující plíživá islamizace naší země a připravované smluvní dokumenty umožňující otevření stavidel k masové legální migraci obyvatel zemí 3. světa, zejména pak z Afriky do Evropy a do ČR, stejně jako převážení vojenské techniky USA na hranice s Ruskou federací a zvýšení počtu amerických vojsk ve východní Evropě na sedminásobek. Stačí připomenout Istanbulskou úmluvu umožňující legální kradení našich dětí a vnoučat státem (viz projekt GREVIO, který je podobný nacistickému projektu Lebensborn), která byla již naším představitelem v r. 2016 podepsána a v současnosti má být u nás ratifikována. Poté vstoupí v platnost.

Tomuto ohrožení pro naši zem, naše rodiny i nás samotné nelze čelit jinak než naším společným úsilím. Proto již před třemi roky vzniklo politické hnutí pod názvem Aliance národních sil Čech, Moravy a Slezska. Jde o to, aby se všechny národní a vlastenecké síly mohly sdružit v jednom symbolickém společném domě v boji proti nebezpečím, která nás ohrožují.

Sdružení všech vlastenecký sil je nezbytné, má-li být úspěšná naše snaha bránit vlast, národ, jazyk, svobodu a další výdobytky, za jejichž získání naši otcové a dědové dlouho bojovali. ANS nabízí všem spolkům a alternativním politickým silám, pokud budou mít zájem, kandidovat pod svým jménem na kandidátkách hnutí ANS.

Rozhodující proto není pro nás politická příslušnost, nýbrž snaha o obhajobu a prosazování českých národních zájmů oproti těm, kteří prosazují cizí zájmy na úkor těch našich, lhostejno pod jakými hesly či výmluvami.  Neusilujeme přitom o nic jiného, než činí jiné evropské země, kde je to považováno na rozdíl od naší země za normální.

Chceme usilovat o to, abychom pomohli znovu postavit tuto zemi na nohy, a to jak po stránce politické a ekonomické, tak i po stránkách dalších (sociální, vzdělanostní, kulturní atd.).

Je nám jasné a každodenní praxe to pouze potvrzuje, že tyto záměry není možné realizovat:

–  ve stávajícím nespravedlivém systému, kde si úzká skupina lidí vydobyla privilegované pozice, které jí umožňují „dobývat rentu“ na úkor všech nás ostatních a kde se další skupina lidí, sdružená ve vládním establishmentu, soustřeďuje na obranu úzké vrstvy těch privilegovaných;

– v rámci členství v Evropské unii, která tyto podmínky tvoří a udržuje. EU vytváří pomocí části našich daní převáděných formou plateb do Bruselu (které jsou vraceny v podobě dotací zpět do naší vlasti) obrovské korupční prostředí a v důsledku toho podporuje onu úzkou privilegovanou skupinu osob a vládní establishment. Navíc v podmínkách, kdy již 80 % naší legislativy bylo převzato z Bruselu;

– v rámci členství v NATO, které nás v rozporu se svojí vlastní zakládací smlouvou zatahuje do různých agresivních akcí USA ve světě a vyhrožuje jiným státům silou a účastní se ozbrojených akcí proti suverénním zemím, a to bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. EU i NATO jsou přitom smluvně propojené.

Vývoj situace v povolebním období u nás plně potvrdil oprávněnost našeho hesla, s nímž jsme šli již do říjnových celostátních voleb v roce 2017, tj. „systémová změna je nutná“. Potřebné změny nelze totiž ve stávajícím systému formou různých kosmetických úprav realizovat. 

Chceme proto vystoupit z NATO i z EU, chceme podobně jako některé další státy odstoupit od smluv uzavřených s dalšími mezinárodními institucemi či organizacemi v rozporu s českými národními zájmy jako jsou Agenda 2030, Euro-Med, naše dohoda s OSN z roku 2008  o naší účasti na přesídlovacích programech a dále konvence OSN o snižování případů osob bez státní příslušnosti či Istanbulská úmluva, které naši představitelé buď podepsali, nebo k nim přistoupili, chceme odstoupit od podpisu smlouvy s OSN Globální kompakt a dalších smluv či dohod majících za následek islamizaci naší země prostřednictvím migrantů dovážených k tomuto účelu EU a neziskovkami do Evropy. Odmítáme příp. podpis smlouvy Dublin IV či smlouvy ji nahrazující.

Tyto kroky nejsou naším cílem, nýbrž jen prostředkem umožňujícím vytvořit základní předpoklady k naplňování našeho základního záměru rozpracovaného v našem programu.

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví spojené s obhajobou našich národních zájmů versus multikulturní globalismus či neoliberalismus.

​Naše filosofie je následující: spolupracovat s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi.

Obracíme se proto na každého, komu není lhostejný osud naší země, rodiny, jazyka, kultury a způsobu života, s cílem navázat úzkou spolupráci při realizaci změn vedoucích k zásadní nápravě současného neutěšeného stavu a k záchraně naší země a nás všech před blížící se islamizací a nebezpečím našeho zavlečení do 3. světové války. Té poslední …..

Každý z Vás je důležitý. O Vás je i píseň používaná jako naše hymna: Až nás půjdou miliony …

Všechny podrobnosti tohoto projektu s Vámi rádi projednáme.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně