Ostrý protest proti pandemickému zákonu!

Píše se 18. únor 2021 a jsme svědky toho, jak se Vláda ČR domáhá totalitního způsobu řízení naší společnosti a jak se jí to daří! Porušuje všechny právní předpisy i ty, které pod rouškou demokracie zavedla liberálně korporátní svita z Evropské unie. Rozpad státu se prohlubuje a před očima občanů i odborné veřejnosti se dokončuje zánik suverénního, národního státu.

Proč píšeme tak zostra? Protože jsme si přečetli vládní návrh zákona „o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů“, ve kterém v § 2 vláda charakterizuje možná opatření:

 
§ 2

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

(1) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) může za účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo poskytování takových služeb.

(2) Mimořádným opatřením podle odstavce 1 je

a) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování,

b) omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,

c) omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních 2 služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení podmínek jejich provozování nebo poskytování,

d) omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,

e) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,

f) omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy,

g) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních,

h) zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích,

i) příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření,

j) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem poskytnout ministerstvu informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření,

k) omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury a stanovení pravidel pro zajištění jejich provozu.

(3) Osoby, na něž se mimořádné opatření vztahuje, jsou povinny se jím řídit.

 
§ 6

Realizace mimořádných opatření

(1) Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření podle § 2 nebo mimořádného opatření podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, je-li jeho účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku, požádá Ministerstvo zdravotnictví o součinnost některou ze základních složek integrovaného záchranného systému.

(2) Pokud realizace mimořádného opatření podle § 2 nebo mimořádného opatření podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví vyžaduje provedení záchranných prací a síly a prostředky základních složek integrovaného záchranného systému nejsou k provedení záchranných prací dostatečné, může vláda na návrh ministra obrany na základě žádosti ministra zdravotnictví rozhodnout o použití Armády České republiky k záchranným pracím podle zvláštního právního předpisu1) .

(3) Základní složka integrovaného záchranného systému nebo Armáda České republiky součinnost neposkytne, pokud není k poskytnutí způsobilá nebo by poskytnutím ohrozila svou činnost.

(4) Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření nařízeného poskytovateli zdravotních služeb podle § 2 nebo mimořádného opatření podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, vyžádá si tento poskytovatel součinnost Policie České republiky.

(5) Pro účely plnění konkrétního úkolu v rámci vyžádané součinnosti podle odstavců 1, 2 nebo 4 může vláda na návrh ministra zdravotnictví, ministra vnitra nebo ministra obrany vyčlenit prostředky ze státního rozpočtu.

 
§ 8

Přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo nedodrží mimořádné opatření podle § 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do a) 3 000 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm.

a) až g) nebo i), pokud k nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. i) došlo při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb,

b) 100 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. i) v jiných případech než uvedených v písmenu a), nebo

c) 50 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. h) nebo j).

(3) Je-li přestupek podle odstavce 2 písm. a) spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, uloží se pokuta do 4 000 000 Kč.

 
§ 9

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupek podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice.

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(3) Příkazem na místě může přestupek podle tohoto zákona projednávat též orgán Policie České republiky nebo strážník obecní policie.

(4) Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle § 8 odst. 2 písm. a) se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(5) Přestupek podle § 8 odst. 2 písm. a) je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

 
 

Dnes byl tento zákon projednáván ve Sněmovně. Už samotný návrh vlády zakládá pokus o narušení demokratických principů a snahu strhnout nekontrolovatelnou moc do rukou výkonné moci, tedy vlády.

Vláda může donekonečna prodlužovat „nouzový stav“ a tak si zajistit prodloužení svého volebního období, protože může odložit řádný termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mimochodem, tento záměr veřejně naznačuje ve svém dalším návrhu, který se právě týká takové možnosti. Souvisí to i s rozhodnutím ANO, že funkční období vedení v čele s Andrejem Babišem se prodlouží o rok, do 17. února 2022. Toto datum koresponduje s plány globalistů o dokončení velkého resetu. A to by byl konec našeho národa i státu.

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 
 


JAK PROBÍHALO HLASOVÁNÍ?

Nejprve se hlasovalo o pozměňovacích návrzích, aby zákon platil pouze k určitému datu, návrhů bylo několik (dle pořadí hlasování 31.3., 30.6., 31.7., 30.4., 31.5., 31.10.). Ani jedno omezující datum nebylo přijato.

Poté se hlasovalo, aby zákon platil jen pro Covid-19 v tomto znění:

Tento zákon upravuje pouze opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2, to znamená, že není platný pro žádnou jinou nemoc, infekci ani epidemii, či pandemii (dále jen epidemie COVID-19) a jejích dopadů na území České republiky.

NEPŘIJATO!

Žádný pozměňovací návrh tedy neprošel a hlasovalo se o zákonu navrženém a schváleném vládou z 15.2. 2021

 

JAK KDO HLASOVAL:
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=75392

Pro bylo 132 poslanců. Návrh vládního zákona podpořili poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.
Proti hlasovali poslanci SPD a nezařazení poslanci.
Komunisté byli proti, nebo se hlasování zdrželi.

To vše znamená, že ani Piráti, ani STAN, ani ODS, ani TOP09, ani KDU-ČSL nejsou žádnou opozicí!

 

ZNĚNÍ ZÁKONA:
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1158&CT1=0

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans

5 3 hlasů
Ohodnoťte článek
4 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
ing. Marcela Malíková
ing. Marcela Malíková
19. 2. 2021 14:51

Kdy byla v ČR vládou ČR oficiálně vyhlášena „pandemie“?
Televizi nemám, noviny nekupuji.
Děkuji předem za odpověď.

Marcela Malíková

Simona
Simona
19. 2. 2021 13:01

A to jsem ještě zapomněla ,na to jak je možné že stále jsou vysoká čísla nakažených .Kdo mi na to odpoví . Opatření jsou přísná až nezdravá

Simona
Simona
19. 2. 2021 12:57

Stydím se za naší vládu, toto je protiústavní a je to omezování osobní svobody, nestydím se napsat, že pan Babiš a jeho jak se říká posluhovači patří do vězení. Toto není normální ,rok jsme zavření doma ,lidem dochází peníze i trpělivost. Kdysi jsem si vážila našeho premiéra i prezidenta ,ale už ne. Je mi velmi smutno z toho ,že za rok nedokázali nic, jenom lidi oblbovat a snažit se je zotročit . Panu Babišovy se to hodí do krámu, jemu peníze jdou do kapes i ostatním, jsem na pokraji totální chudoby ,ale to zřejmě nikoho ve vládě nezajímá. Hlavně že se kupuje a hrabe do svých kapes. Hanba vládě a totalitnímu režimu. zpřísňují se opatření ,které k ničemu nevedou. Roušku ani respirátory nosit nebudu. Jsem těžký alergický astmatik ,a momentální zákon ,který se schválil je opravdu na obžalobu proti lidskosti. To je můj názor a za ním si stát budu. Jste hanba národa ,předci se musí b hrobě obracet ,tolik za naší vlast bojovali a umíraly a teď tu máme nenažrance .Je mi z vás opravdu na grcání

Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
18. 2. 2021 20:35

Přeji hezký večer. Je dobře, že jste pozvedli hlas proti servilitě našich vyhlašovatelů cizí zvůle. Nejpozději v dubnu se svět lidí dozví kdo vede válku proti lidstvu a lidem. Ať se Vám daří a daří usmívat se.