Národní rada Českého státu – Dekret č. II o bezpečnosti

Tento článek je 2.. díl série Dekrety NrČr. Dosud vyšlo dílů 8

 

Národní rada Českého státu

Dekret č. II o bezpečnosti

Národní rada Českého státu

v rámci své legislativní iniciativy vydává Dekret  o suverenitě Českého státu

č. II

 

Preambule:

 

Národní rada Českého státu vydává Dekret II., týkající se jednoho z hlavních znaků suverenity státu – bezpečnosti. Význam „bezpečnost“ v tomto dekretu je nutno vykládat v tom nejširším slova smyslu. Zejména jde o bezpečnost zdraví, bezpečnost ekonomického charakteru, lidských práv a svobod a o bezpečnost majetku a bezpečnost v trestně právní rovině.

 

Obsah:

Dekret o zřízení domobrany na pomoc samosprávě

Na základě nejzákladnějších lidských práv a práva na život nařizuje Národní rada ve všech obcích zřízení domobrany. Domobrana je ozbrojenou i neozbrojenou složkou dané obce, určenou k ochraně strategických a život limitujících zdrojů. Jedná se především o vodní zdroje, sklady potravin, místa řízení státní správy a samosprávy, nemocnice, spojovací a komunikační uzly apod. Domobrana podle pokynů samosprávy zřizuje na území obce blokposty a reguluje pohyb osob. Je ozbrojenou vojenskou složkou obce pro ochranu obyvatelstva před nájezdy rabujících hord, kriminálních živlů a malých jednotek a uskupení nepřítele v případě vnějšího napadení. Administrativní a logistické zabezpečení domobrany provádí obec.

Domobranec je kombatantem ve smyslu mezinárodního práva, zbraň nosí viditelně – dle právních předpisů – a je oprávněn ji použít ke své ochraně a ochraně oprávněných zájmů. Všechny osoby jsou povinny uposlechnout jeho příkazů.

Službu se zbraní provádí domobranec v uniformě, na které je uveden nápis domobrana. Nebude – li domobranec vystrojen, koná službu v civilním oděvu s nápisem domobrana na rukávové pásce.

Zbraně v době mimo službu ukládají domobranci na vhodné místo (Zákon o zbraních), zbraně v majetku obce a státu obvykle na služebně obecní (městské) policie nebo služebně PČR. V případě nedostatku ve výzbroji mohou domobranci provádět službu s vlastními střelnými zbraněmi, vlastními prostředky (auta, drony…) a vlastními zvířaty (psy, koně, ptáci…). Tyto prostředky a zařízení je vhodné označit nápisem domobrana, znakem či názvem obce a státním symbolem.

Jsou – li v obci dva a více domobranců, určuje se velitel. Velitele domobrany potvrzuje starosta (primátor) a nadřízená velící složka domobrany. Domobranec musí projít základním vojenským nebo domobraneckým výcvikem. Přednostně je třeba zařazovat vysloužilé vojáky a policisty, kteří vzhledem k věku, zdravotnímu stavu apod. nemohou být povoláni ke službě v PČR a AČR nebo ve složkách Českého státu.

Velitelskou strukturu určuje sekce domobrany krizového štábu v rámci Národní rady ČS. Sekci domobrany krizového štábu vytvoří celostátní velitelské struktury domobraneckých spolků s celostátní působností ve spolupráci s centrálními orgány ozbrojených složek. Domobrana podléhá velení prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil.

Působí-li na teritoriu obce jednotky a útvary Armády ČR, Policie ČR nebo Vězeňské služby ČR mohou být jednotky domobrany využity jako strážní jednotky v jejich prospěch.

Domobranci působí i bez zbraně podle charakteru zařazení dle určení samospráv. Z těchto důvodů se členům domobrany nařizuje, aby se ve svých obcích dali k dispozici a plnili úkoly jim dané. Při výkonu své činnosti jsou povinni dodržovat zákony Českého státu, nařízení a vyhlášky (viz. Deklarace suverenity Českého státu). Jejich činnost nesmí vybočit z rámce politického programu Aliance národních sil.

K vyhlášení Dekretu II. nás vede snaha zajistit komplexní bezpečnost naší země s  využitím dobrovolné angažovanosti všech občanů ČS, neboť pouze občané ČS jsou majitelé českého státu a mají právo a povinnost zemi našich předků důsledně hájit před jakýmkoliv nebezpečím.

 

Platnost a účinnost tohoto Dekretu II. nabývá okamžikem jeho vyhlášením.

 

V Praze dne 31. března 2020

 

Národní rada Českého státu

Council of the Czech State

Rat des tschechischen Staates

Совет Чешского государства

 

 

 

 

 


 

 

 

Publikováno na podobné téma:

Procházení sérií<< Národní rada Českého státu – Dekret č. I o suverenitě Českého státuNárodní rada Českého státu – Dekret č. III o ochraně před cizí propagandou a státních symbolech >>

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Profilový obrázek
Aliance národních sil
5 1 hlas
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Dagmar
Dagmar
5. 4. 2020 22:32

Chci vám poděkovat za vaši práci.Poslouchám vás už dlouho a souzním s vámi.Moc si mi líbí vznik národní rady a být živým člověkem.Taktéž váš program.Přeji hodně sil a vítězství zdravého rozumu lidí.