Manifest politického občanského hnutí Pro občanskou ústavu

Dnešní česká ústava plnohodnotnou demokracii znemožňuje.


1/ Smyslem tohoto hnutí je dosažení nové Ústavy ČR – přijaté referendem.

2/ Kroky, cesty, k tomuto našemu jedinému, určujícímu a nezpochybnitelnému cíli jsou těžké, velmi těžké, složité, budeme je hledat a navrhovat po zbytek našich dní.

3/ Nejsme pro kosmetické úpravy a opravy dnešní ústavy – nedává to totiž smysl; dobře ji známe, víme, že je postavena tak, že dosažení našeho cílu – znemožňuje.

4/ Bohužel není možné „opsat“ ani ústavu jinou, protože zastupitelská demokracie je v dlouhodobé a prohlubující se krizi celosvětově. Důkazy popisuje ale i možnou cestu nám ukazuje Prof. P.C.Dienel (Bergsuniversität Wupertal).


Tento dokument se stává od listopadu 2014 nedílnou součástí Politického programu Strany práce


5/ Proto musíme nalézt cestu k tomu jak vůbec dosáhnout toho, aby bylo referendum – v zemi, kde to ústava neumožňuje – možné vyhlásit (víme, že ulice vždy vládla, vládne a vládnout bude – víme ale také, že současný zkorumpovaný režim zatím zajišťuje lidem chléb a střechu nad hlavou – nedostaneme proto na naše náměstí ony milióny voličů, kteří by zopakovali listopad 89).

6/ Musíme jít ústavní cestou podle ústavy dnešní. Je možné, že prvním krokem bude muset dojít k tomu – aby speciální zákon jednorázové referendum vůbec umožnil.

7/ Zde tímto kategoricky prohlašujeme, že obsah nové ústavy nebude sepisovat žádná osoba ani několik osob, žádná politická strana, žádná firma či škola, žádná loby. Rázně upozorňujeme proto všechny občany – voliče na to, protože manipulace sdělovacími prostředky v této naší věci je přímo smrtelná, že naše politické občanské hnutí nemá mandát ani cíl – novou ústavu napsat. I my se však jistojistě chceme na návrhu textu podílet.

8/ Text nové ústavy musí vzejít z celonárodní – navrhujeme dvouleté – diskuse všech voličů, kteří si myslí, že mají návrhy podstatných věcí týkajících se našeho státu, které musí být obsahem nového textu ústavy naší vlasti. Přímou demokracií – referendem – dosáhnout změny režimu, a to novou ústavou definované přímé demokracie v zemi.

9/ Naše práce je prací politickou – v Česku jsme kandidovali, kandidujeme a budeme kandidovat i nadále do všech úrovní voleb, které současná ústava umožňuje. Kromě parciálních volebních doporučení tento cíl je a zůstane naším prvním – nejdůležitějším.

10/  Vyzýváme kolegy a přátele – pochopte, že bez nové ústavy – Vaše často specifické politické cíle není možné podle platné ústavy – dosáhnout. Věříme, že naši přátelé pochopí náš cíl a tím pak jim nebude cizí. Spojme se alespoň v tomto cíli a poté každý sám pod svým praporem vyjděmež proti současným politickým lotrům. Pruty knížete Svatopluka budou svázány a světu tak náš národ bude moci dokázat – to – co žádný ještě nedokázal. My si tu budeme spravovat svoji zemi, jenom my.

11/ Vítáme všechny další, kteří se připojí k našemu cíli.

12/ Uvítáme všechny voliče – občany, kteří souhlasí s naším cílem. Každý český volič musí mít právo připojit relevantní požadavek do návrhu nové ústavy – i na základě svých znalostí ústav civilizovaných zemí světa a zvyklostí a tradic.

13/ Budeme spolupracovat se všemi skupinami, hnutími, občanskými sdruženími a nadacemi, politickými stranami – jejichž cíle – zlepšit tíživou situaci, ve které naše země je – byť by jejich cesty řešení dnešního stavu země byly odlišné než je ta naše.

14/ Uvědomujeme si absurdnost naší situace neb roztříštěnost neparlamentních stran a občanských sdružení, které nesouhlasí s metodami dnešního vládnutí v zemi – které legitimizuje dnešní ústava – je takřka nekonečná.

15/ Uvědomujeme si z části i marnost našeho konání – protože proti politickým skupinám, nejrůznějším novinářským klikám, firmám a neznámým lidem v pozadí disponujícím stovkami milionů korun – nemáme šanci na úspěch.

16/ To ovšem naznamená nic nedělat. Do posledních našich dnů, které na zemi ještě strávíme – budeme přesto usilovat o to, aby lidi u nás pochopili, že pokud si neschválí v referendu novou ústavu, která vytvoří nový politický systém – který budou oni chtít – bude jim pod knutou současné ústavy jenom hůř.

17/ Jaká by měla nová ústava být? Téma celonárodního referenda volí voliči – celý národ – bude-li relevantní počet voličů takto svrchovaného státu – může být o čemkoli. Její text bude definovat svrchovaný český stát pro další staletí. Svrchovaný pro život příštích generací, aby mohly žít alespoň přiměřeně podobně tomu, jak žijeme dnes my. Protože bude planeta disponovat stále menšími zdroji – jsou totiž vyčerpatelné a neobnovitelné – mnohé nenahraditelné. Proto Homo sapiens zůstanou k jeho životu pouze zdroje obnovitelné a nevyčerpatelné. Svrchovanost – tedy také nezávislost bude ústavou kodifikována, jako nezávislost na dovozu základních potravin a výrobků. Nemůžeme dovážet zdánlivě levnější výrobky – domnívajíce se, že to bude prospěšné pro milión či milióny nezaměstnaných – takto státy nemohou fungovat. Bude v ní jasně definován náš vztah k EU – která musí mít pouze jeden nejdůležitější cíl – zachovat mír na kontinentu. Tím budeme definovat i náš vztah k NATO a naši práci v něm. Nesmí existovat lidská práva jedinců bez adekvátních povinností těchto jedinců vůči svému státu. Nesmí existovat ve svrchovaném svobodném státě svoboda jedince bez adekvátních odpovědností každého jedince vyplývajících z jeho svobod. Nesmíme chtít stát sociální či nesociální – ale vždy především spravedlivý. Ze spravedlivosti se teprve musí odvíjet vztah státu k těm, kteří si nemohou plnit své povinnosti vůči státu. Dnešní ústava nedefinuje rodinu. To se musí napravit – chceme-li aby tento základní institut státu i nadále nedegeneroval. Asi padesát dalších podstatných parcialit musí nová ústava definovat, ale to není úkolem tohoto manifestu.

18/ My tedy nabízíme cestu. Nejde o žádný populismus (na to jsme všichni příliš staří a zkušení), žádný jiný známý či existující -ismus, nejde o řešení pro dnešní dobu absolutně nepříslušné – totiž levicové či pravicové, jde o návrh pro 8 500 000 voličů naší vlasti. Udělat si to tu takové, jaké budeme chtít. Nelze žít bez ideálů – chceme spravedlivý stát života v pravdě. Jenom my, občané České republiky. A v tom nám nemůže nikdo bránit.

19/ Nic nevnucujeme nikomu – jsme demokraté. Nebude-li většina chtít novou ústavu schválenou referendem – máme ústavu. Máme právně platnou ústavu z prosince 1992. My jen skrovně a tiše upozorňujeme už dnes, že podle této ústavy je cesta České republiky neudržitelná a spěje do katarze.

 

Petr Czasch, Jiří Polák, Radoslav Štědroň

Dáno v Pardubicích v říjnu 2014

 


Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.