Kapitalismus je mrtvola! – nová zpráva Římského klubu „Pojďme na to! (Come On!)“

„Globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Nezbytný scénář pro svět podle myšlení autorů „Pojďme na to!“ je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu.“

 

Přeložil Ing. Pavel Rejf, CSc., kandidát ANS do Evropského parlamentu.


 

Аleksej Anpilogov 19.1.2018

Krize západního světa

V tomto roce 2018 je jedním z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub (Club of Rome), který oslaví své padesáté výročí. Po půlstoletí od založení italským průmyslníkem Aurelio

Pecceim je v obtížné situaci. Ve skutečnosti se Římský klub ve svém vědeckém a tvůrčím výzkumu vrátil do výchozího bodu svého výzkumu o budoucnosti lidstva. Dospěl k tomu nikoli na základě optimistických očekávání a futuristických snů, ale pro úplný krach všech receptů, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Zvláště jasně je to vidět na poslední zprávě klubu „Pojďme na to! (Come On!)“ která byla publikována koncem roku 2017. 

Tento programový dokument je tak nápadně odlišný od zpráv klubu z posledních let (a zároveň, kupodivu, vrací myšlenkový proces k raným pracím klubu), že čtenáři tohoto dokumentu příhodně zvolají: Pánové, to ale bylo zřejmé od samého začátku!

 

„Nemožné“, „nutné“ nebo „pravděpodobné“?

Jubilejní zpráva Římského klubu, 43. v pořadí, byla sepsána oběma prezidenty této organizace – Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu, a se sponzorskou pomocí byznysmena Alfreda Rittera, známého Rusům svou čtvercovou čokoládou „Ritter Sport „.

Anders Vijkman je švédský politik a vědec, zastánce boje proti změně klimatu, podpory vyvážené energetické politiky, ochrany životního prostředí a zdraví, a udržitelného rozvoje.

Druhá postava spoluautora zprávy, Ernst Weizsäcker, je mnohem zajímavější: otec vědce a německého politika byl fyzik a filozof Carl von Weizsäcker, jehož ideje a koncepty měly největší vliv na německé vědecké myšlení dvacátého století a na sumu životních názorů jeho syna.

Carl Weizsäcker měl úžasný osud. Byl jedním z tvůrců nedokončené nacistické atomové bomby a autorem základního vzorce vazebné energie atomového jádra, pojmenovaného na jeho počest. Fyzik, správně předpověděl později potvrzený mechanismus tvorby sluneční soustavy – a zároveň to byl filozof, který vytvořil celý koncept fuzzy („kvantové“) logiky (česky „rozmáznuté logiky“), oponující klasické, Aristotelovské logice, která se skládá jen černé a bílé, z „ano“ a „ne“. Logika Carla Weizsäckera, která se používá ve zprávě „Pojďme na to!“ jeho syna Ernsta Weizsäckera, nepracuje s determinovanými kategoriemi Aristotela. Na oplátku nabízí čtenářům použití soudobých „kvantových“ kategorií. V této logice jsou události z minulosti interpretovány jako reálné, skutečné („co se skutečně stalo“, a to bez jakékoliv alternativní historie), a budoucí události mají pravděpodobnostní charakter a interpretovány jsou z hlediska možného.

Jakékoliv budoucí události v této logice jsou „kvantově“ neurčité položky, kterým zpráva nepřipisuje determinovanou hodnota „pravda/lež“, ale přiřazuje jim velmi nejasné určení „nezbytné“, „pravděpodobné“ nebo „nepravděpodobné“.

Tato logika „Pojďme na to!“ je jasně rozdělena do tří vzájemně souvisejících částí:

  • vysvětlení dosud pozorované světové dynamiky v kategoriích skutečné-faktické; 
  • popis probíhající světové krize a její zkreslené vnímání a v širší míře chybující filosofie, která ji hodnotila; 
  • a konečně popis sbírky pravděpodobných „receptů“ pro budoucí vývoj světa.

 

Pro ty, kteří jsou obeznámeni s pracemi Římského klubu, existuje jasný odkaz „Pojďme na to!“ na první zprávu „expertů“ – slavné „Limity růstu“, jejímiž autory jsou Donnelly a Denis Meadowsovy, kteří v roce 1972 začlenili do světového názoru klubu ideu konečnosti stávajícího modelu extenzivního rozvoje, založeného na kapitalismu, industrializaci, urbanizaci a světové globální ekonomice.

Nicméně, hlavní rozdíl „Pojďme na to!“ je v nečekaném závěru: pokud Meadowsovi v „Limitech růstu“ stále doufali, že globální kapitalismus se rozumně změní a přiměřeně zvládne „totální bouři“ v nelehké budoucnosti, Wijkman a Weizsäcker upřímně říkají: „Je to nemožné!“. Kvantová, ale stejně neúprosná logika jim říká: globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou!

 

Čas západního optimismu – čas příchodu tmy

Musím říci, že v pozdních letech po 1980 a brzkých po 1990, na pozadí pádu bipolárního světového systému, který vyústil zničením SSSR a východního bloku, byli experti Římského klubu mnohem optimističtější. Vítězství nad nesmiřitelným ideologickým a ekonomickým soupeřem Západu – Sovětským svazem, a to i přes deklarovanou „apolitičnost“ Římského klubu, vyvolalo přesto určitý optimismus, dokonce euforii, v jeho hodnoceních a zprávách. Pokud jde o zprávy z té doby, mají velmi charakteristické názvy „Poté, co (Beyond…)“, „Revoluce…“ a „Budoucnost … (The Future of…)“.

Vítězství nad Sovětským svazem a nenasytný parazitismus Západu, který se snadno dostupnými surovinovými, energetickými a technologickými zdroji dal vzniknout i téměř bezdůvodnému optimismu Římského klubu, a iluzím o „konci dějin“. Iluzi, že globální kapitalismus dosáhl konečného vítězství a nyní může klidně a cílevědomě řešit všechny své základní rozpory.

Bohužel, zkušenost ukázala, že to byla jen ukolébávající Fata Morgana,pouštní přelud, který v sobě skrývá něco zcela jiného: vítězství historické formace, která nejen „pozřela“ zbytky Sovětského svazu, ale také jako rakovina, začala ujídat těla západních zemích samotných.

Kniha Wijkmana a Weizsäckera se přímo vztahuje k tomuto zlu. Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. Zničil představu o skutečném rozvoji a hlásal nadřazenost jakéhokoliv podnikatelského snažení „za účelem dosažení zisku.“ Kromě toho, podle autorů s nimiž je těžké nesouhlasit, spekulativní kapitál vyvolal globální finanční krizi let 2008-2009. A nejen že nebyl potrestán, ale krizi do značné míry zesílil, náklady krize přesouvá na globální světovou ekonomiku. To do značné míry určuje situaci, že finanční krize neprošla klasickým cyklem, ale způsobila globální zpomalení a stagnaci, které pokračují dodnes.

Nový svět, který byl vytvořen pro účely a potřeby globálního spekulativního finančního kapitálu, se ukázal být čistě virtuálním světem. Byl prakticky rozdělen na fiktivní, ale formálně vysoce výnosné sféry a stagnující a kolabující reálnou ekonomiku, která stále více upadá v závislosti na konečnosti a nedostupnosti přírodních a lidských zdrojů.

 

Globální nerovnost a globální spotřeba

Druhou epidemií moderního světa, která je jednoduše „nemožná“ v jakémkoli stabilně se rozvíjejícím světě budoucnosti, je podle názoru autorů nadměrná spotřeba. V tomto ohledu je „Pojďme na to!“ také revolučním dílem, protože přenáší pozornost od již kritizované pozice Římského klubu, spojené se zajištěním kontroly porodnosti, na mnohem naléhavější problém spotřeby (a nadměrné spotřeby) světových zdrojů.

„Pojďme na to!“ postuluje smutnou skutečnost, že extenzivní rozvoj lidstva pro něj samotné vytváří smrtelné nebezpečí. Již dnes lidé tvoří 30% hmotnosti biomasy planety Země, a dalších 67% je hmotnost zvířat, domestikovaných člověkem. Divoká zvěř je již napěchovaná v malých 3% zemské biomasy, kam patří nejen hmyz nebo veverky, ale i sloni, nosorožci a obří modré velryby.

Ještě děsivější je pohled na převládající globální nerovnováhu, pokud uvažujeme v kategoriích spotřeby a emisí oxidu uhličitého (CO2), které jsou vhodným měřítkem celkové spotřeby na osobu. Dokonce i průměrný člověk na Zemi je dnes zodpovědný za 6 tun emisí oxidu uhličitého ročně, zatímco 1% nejbohatších Američanů (více než tři miliony lidí) generuje 318 tun oxidu uhličitého za rok každý. To ukazuje na neuvěřitelnou propast vlastnické nerovnosti: rozdíl mezi průměrnou úrovní spotřeby a špičkou americké společnosti je 53-násobek! Kromě toho pouze 10% světových nejbohatších lidí tvoří téměř polovinu všech emisí CO2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ekologie planety je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.).

 

Čas „zaplněného“ světa

Analýza žalostné situace pokračující globální krize, způsobené skutečným bankrotem klasického kapitalismu a jeho přechodem do virtuální kanibalistické fáze finančních spekulací, konstatování o konečnosti přírodních zdrojů a extrémní nerovnosti v rozdělování tohoto dojídaného koláče mezi lidstvo, dovádí autory „Pojďme na to!“ ke zjevnému závěru, že filozofie minulosti, filozofie „prázdného“ světa, kterou lidé doposud vytvořili, již dnes neplatí.

V současné době lidstvo existuje již v jiném, „zaplněném“ světě, který je zacloněn pozorovatelům sférou vlivu člověka a lidských zájmů, ve kterém bylo mnoho hrozících kritických přírodních procesů uměle podřízeno nejen lidským abstrakcím, ale i většinou nejchamtivější části lidstva, která si není vědoma složitosti a nejednoznačnosti změn.

Fakticky svou zprávou Wijkman a Weizsäcker „znovuobjevili“ koncept noosféry Vernadského, ne však jako racionálního lidského vlivu na biosféru, na její vědomé a pozitivní změny, ale jako destruktivní a katastrofický proces. Tuto „temnou“ noosféru autoři Římského klubu v západní tradici nazývají „antropocénem“, zdůrazňující neosobní, destruktivní a nepřiměřený vliv současného člověka na přírodu a záměrně z názvu vylučují řecký kořen „noos“ („rozum“) z její definice.

 

Noosféra Vernadského se dnes převrací v hrozný protiklad – lidstvo nemá přestavět biosféru na základě rozumu, ale ničí ji na základě chamtivosti, strachu, nenávisti, a dokonce i primitivní hlouposti.

Dalším zajímavým faktem je, že ve svém popisu problému „zaplněného“ světa a nevhodného chování za změněných okolností, Wijkman a Weizsäcker zpochybňují několik klasiků ekonomického a vědeckého přístupu. A to Adama Smitha, Davida Ricarda a… Charlese Darwina. Autoři „Pojďme na to!“ se nepřou se závěry jejich vědeckých prací. Jejich autoři – Smith, Ricardo a Darwin žili a pracovali v „prázdném“ světě, který byl otevřen expanzivnímu a výbušnému vývoji lidstva, zatímco současný svět prostě nemůže ustát takový archaický přístup. Podle samotného Weizsäckera se „stávající studenti, kteří budou žít ve světě roku 2050, učí z učebnic z roku 1950, popisujících svět roku 1850. Jaký výsledek tedy můžeme dostat?“

Podle něj se myšlenky Smitha, Ricarda a Darwina ve skutečnosti změnily dnes ve své protiklady. Takže „neviditelná ruka trhu“, kterou Smith považoval za organizační princip řádného obchodu, se stal ničitelem ekonomik v uzavřeném globálním světě. „Neekvivalentní směna“ Ricarda, která dovolila portugalským vinařům, aby profitovali z výměny jejich vína za anglickou vlnu, je zcela podřízena spekulantům – parazitům. Darwinova myšlenka o přínosném efektu selekce populací na jejich vývoj se snížila na vulgární sociální darwinismus.

Kromě toho, v důležité filozofické části Wijkman a Weizsäcker kritizovali dnes dominantní, a typický pro anglosaský svět, redukcionistický přístup k analýze jevů. Je podle jejich slov „dobrý pro postmortální vyšetření, ale není to způsob, jak popsat živý organismus“. Samozřejmě, že autoři „Pojďme na to!“ vyzývají k jaksi abstraktnímu „pojďme žít přátelsky“ (v knize jen „k rovnováze mezi člověkem a přírodou, mezi rozumem a srdcem“). Ale přesto musím říci, že i z tohoto pohledu je práce bombou pod stávající budovou západního vědeckého myšlení, je to největší nejúspěšnější „teroristický čin“ posledního desetiletí.

 

Kvantová budoucnost

A přesto musím říci, že „Pojďme na to!“ napsala generace dvacátého století: Andersovi Vijkmanovi je dnes 73 let, Ernstu Weizsäckerovi – 78.

Možná je to z toho důvodu, že část práce věnovaná budoucnosti, se uvádí v jejich prezentaci v již zmíněném kvantově pravděpodobnostním přístupu: autoři si bohužel uvědomili, že jakýkoliv recept, který budou mít v této části bude pouze potravou pro úvahy jejich žáků a následovníků, zatímco oni sami se budou moci jen smutně nebo šťastně dívat na výhonky jimi vysázených idejí z výšky bronzového pomníku.

Hlavní poselství autorů – je potřeba nového osvícenství, které by znamenalo novou renesanci, druhou renesanci. V nové syntéze protikladů, charakteristických pro období velkého evropské renesance, vidí Vijkman a Weizsäcker šanci pro celý svět. Zachránit planetu „kousek po kousku“ nebo pro „archu vyvolených“ neuspěje – autoři zprávy Římského klubu upřímně říkají, že tento scénář by zahrnoval nevýslovné utrpení, a dokonce i smrt nejméně 7,5 miliardy lidí na této planetě. Že v tomto případě bude obětí i zbývajících „zlatých“ 500 milionů super-bohatých. Je zřejmé, že z důvodu jejich morálních omezení autoři „Pojďme na to!“ uvádějí takovýto scénář jako kategorii „kvantového nemožného“, ale v jejich zprávě to stále vypadá jako varování před „pravděpodobným“.

 

„Nezbytný“ scénář pro svět podle myšlení autorů „Pojďme na to!“ je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu.

Receptem má být maximálně rychlý a kompletní přechod na obnovitelné zdroje energie, vytvoření ekonomiky opětovného využití zdrojů, předmětů a zboží, který autoři nazývají „cyklickou“ ekonomiky, na rozdíl od „lineární“ ekonomiky, která dnes činí z neobnovitelných zdrojů odpad.

Nový systém vzdělávání,který by se měl zaměřit na „gramotnost pro budoucnost“, by měl poskytnout novou filozofii pro takový „zaplněný“ a soběstačný svět. To se týká pěstování integrujícího myšlení, výměnou za dnes převládající redukcionistické, důraz na udržitelnost a dlouhodobé plánování, namísto zaměření na bezprostřední zisk, spoléhání se na tradiční kulturní a náboženské hodnoty, které jsou vhodnější pro dlouhé civilizační krize „zaplněného“ světa, na rozdíl od vědeckých konceptů XIX. století, vytvořených k dobytí „prázdného“ světa a zotročení lidí, ekonomik a jiných kultur.

 

Tečka nebo tři tečky

Samozřejmě je zpráva „Pojďme na to!“ – jedním z nejsilnějších programových dokumentů, vytvořených západním vědeckým myšlením, za poslední desetiletí. Namísto opětovného ždímání již vytěžené myšlenkové matérie předkládá světu spoustu naléhavých otázek, a současně dává vědět, jak jsou bezvýchodné a impotentní předchozí přístupy.

Bohužel, můžeme říci, že je pravděpodobné, že zůstane jen klasickým „hlasem na poušti“. Přesně ze stejných důvodů, z jakých klasická renesance začala nejen s osobností Leonarda dá Vinci, ale zároveň také s postavou jeho mocného patrona, florentského panovníka Lorenza de Medici, který mladému Leonardovi umožnil realizovat jeho talent a novou „integrální“ vizi světa.

Dosavadní světová finanční a politická elita dosud nevyčerpala svůj potenciál (včetně zničení starého světového řádu). Nový Lorenzo de Medici se dosud nenarodil – nebo o něm ještě nevíme. K první renesanci došlo v poslední vlně hrozného evropského moru, slavné „černé smrti“. Podobně je možné, že se nová renesance narodí jen v dobách extrémního stresu civilizace. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku – Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě – nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti?

 

Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!„.

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil