J.V. Stalin: Ekonomické problémy socialismu

Za toto Stalina zabili.

Další informace jsou str. 6 až 7 přiloženého souboru PDF.

J.V. Stalin: „Nejen to, myslím, že je třeba zavrhnout i některé jiné pojmy převzaté z Marxova »Kapitálu«, v němž se Marx zabýval analysou kapitalismu, které jsou uměle přilepovány na naše socialistické vztahy. Mám na mysli mimo jiné takové pojmy, jako »nutná práce« a »nad- práce«, »nutný« výrobek a »nadvýrobek«, »nutná a »nadbytečná« doba. Marx analyzoval kapitalismus proto, aby objasnil zdroj vykořisťování dělnické třídy, nadhodnotu, aby dal dělnické třídě, která neměla výrobních prostředků, duchovní zbraň ke svržení kapitalismu. Je pochopitelné, že při tom Marx používá pojmů (kategorií) plně odpovídajících kapitalistickým vztahům. Je však více než podivné používat těchto pojmů dnes, kdy dělnická třída nejen není zbavena moci a výrobních prostředků, nýbrž naopak má ve svých rukou moc a patří jí výrobní, prostředky. Dost absurdně zní dnes, za našeho zřízení, slova o pracovní sile jako zboží, o »najímání« dělníků: jako by dělnická třída, které patří výrobní prostředky, sama sebe najímala a sama sobě prodávala svou pracovní sílu.

Právě tak podivné je dnes mluvit o »nutné« práci a „nadpráci“, jako by za našich podmínek nebyla práce dělníků, poskytovaná společnosti k rozšiřování výroby, na rozvoj vzdělání, zdravotnictví, k organizování obrany atd., právě tak nutná pro dělnickou třídu, která je nyní u moci, jako práce, vynakládaná na krytí osobních potřeb dělníka a jeho rodiny.

Je třeba poznamenat, že Marx ve svém díle »Kritika gothajského programu«, kde už nezkoumá kapitalismus, nýbrž mimo jiné první fázi komunistické společností, uznává práci poskytovanou společnosti k rozšiřování výroby, na vzdělání, zdravotnictví, na správní výlohy, na vytváření reserv atd., za stejně nutnou jako práci, vynakládanou na krytí potřeb dělnické třídy.

Myslím, že naši ekonomové musí skoncovat s tímto nesouladem mezi starými pojmy a novým stavem věcí v naší socialistické zemi a nahradit staré pojmy novými, odpovídajícími nové situaci. Mohli jsme trpět tento nesoulad do jisté doby, nyní však nastala doba, kdy konečně musíme tento nesoulad odstranit.

 Dále citace ze str. 15

„Hlavní rysy a požadavky základního ekonomického zákona soudobého kapitalismu by bylo možno formulovat asi takto: Zabezpečení maximálního kapitalistického zisku vykořisťováním, zbídačováním a soustavným ožebračováním většiny obyvatelstva dané země, zotročováním a soustavným olupováním národů jiných zemí, zejména zaostalých zemí, a konečně válkami a militarizací národního hospodářství, využívanými k zabezpečení nejvyšších zisků.

Říkají, že prý průměrný zisk by bylo přece jen možno považovat za plně dostačující pro kapitalistický vývoj za soudobých podmínek. To je nesprávné. Průměrný zisk je nejnižší hranici rentability, pod níž se stává kapitalistická výroba nemožnou. Bylo by však směšné se domnívat, že pohlaváři soudobého monopolistického kapitalismu, když uchvacují kolonie, zotročují národy a osnují války, snaží se zajistit si pro sebe pouze průměrný zisk. Nikoli, ne průměrný zisk a ani ne mimořádný zisk, představující zpravidla jen určité převýšení průměrného zisku, nýbrž právě maximální zisk je hybnou silou monopolistického kapitalismu.

Právě nutnost dosáhnout maximálních zisků žene monopolistický kapitalismus k tak riskantním krokům, jako je zotročování a soustavné olupování kolonií a jiných zaostalých zemí, přeměna řady nezávislých zemí v země závislé, organizování nových válek, které jsou pro pohlaváry soudobého kapitalismu nejlepším „businessem“ pro dosaženi maximálních zisků, a  nakonec pokusy vydobýt si hospodářskou nadvládu nad světem.“

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS