Dotazy na ředitele školy ohledně testování dětí

Maminka dvou malých dětí se obrací na ředitele školy s konkrétními dotazy

 

Vážený pane řediteli,

dne 7. 4. 2021 jsme obdrželi od paní učitelky … podklady k testování našich dětí. Mým zájmem není přidělávat Vám ani učitelům, kterých si velmi vážím, starosti a chápu, že jste součástí systému, kterému byly tyto pokyny předány zřizovatelem, tedy MŠMT, a to ještě v krajně zoufalém stavu 2 dny před nástupem dětí do školy. Tento dopis je však vyjádřením obav nejen o mé nezletilé děti z těchto nařízení, ale o všechny děti nevyjímaje, neboť jsem zdravotnicky vysokoškolsky vzdělána (s doktorátem a atestací v oboru klinické farmacie, expert v oblasti lidských tkání a buněk ≥ 15 let, členka České společnosti pro léčbu ran atd.) a vidím zde značná rizika jak zdravotní, tak i právní, což řada jiných rodičů není schopna v důsledku neodbornosti nebo časového presu zcela relevantně posoudit…

Musím upřímně říci, že mě to opravdu děsí a nejsem si jistá, zda-li použitím (opakovaným!!!) testů nemůže vzniknout dítěti poranění a z něj vyplývající možné trvalé poškození zdraví. Děti nejsou zcela připraveny a nejsou kompetentní k autotestování, což se může negativně projevit na jejich fyzickém i psychickém zdraví, jako například: bolesti v místě aplikace, krvácení, poškození sliznice či hematoencefalické blány, která odděluje nosní dutinu od mozku, stres a opakovaná traumatizace dětí a z toho plynoucí případná psychická újma. Jak jste připraveni na situaci, která v tomto smyslu může v testovací místnosti vzniknout? Kdo vyhodnotí, o jak závažné poškození v důsledku použití (pouhá „nešťastná nehoda“ při testování, která může kdykoli v dětském kolektivu vzniknout) testu jde??? Učitel, vychovatel z družiny? Chápu to správně, že dítě se bude autotestovat samo anebo mu bude přidělena školou kvalifikovaná zdravotnicky vzdělaná osoba s praxí a příslušným proškolením? Škola mi taktéž nepřijde jako zdravotnické zařízení, které může poskytovat zdravotnickou službu/péči. Pokud je mi známo, testy vždy dosud vykonávali zdravotníci, a to pouze ve zdravotnickém zařízení, kde také docházelo k jejich vyhodnocování. Kdo toto bude provádět, jak je tato osoba zdravotnicky vzdělána, má certifikovaný kurz pro vykonávání a vyhodnocování testů a poskytování zdravotní péče v případě „nehody“? Jak bude nadále s testem nakládáno a jak likvidováno, bude nám poskytnuta dokumentace o likvidaci? (zdravotnická zařízení k tomu musí mít uzavřenou platnou smlouvu s poskytovatelem služeb na likvidaci nebezpečného odpadu).

Na základě práva na informovaný souhlas ohledně poskytování zdravotnických služeb a nakolik jsem zákonným zástupcem dítěte, ráda bych se informovala blíže na účel, povahu, předpokládaný přínos, možné důsledky a rizika navrhované zdravotnické služby, včetně jednotlivých zdravotnických úkonů, kterým tento test bezpochyby je.

Prosím proto o zodpovězení následujících otázek, abych se ujistila, že máte testování jak procesně, tak i dokumentačně a forenzně připraveno: 

  • 1. prosím certifikát kvality testu
  • 2. dokumenty a licence výrobce testu
  • 3. výpis z rejstříku firmy, která test vyrobila
  • 4. osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek, nežádoucí účinky tyčinek/testu, platnou pojistku firmy pro případ negativních následků a výše případného odškodnění. Jak dlouho jsou testy používané, jaké měly testované osoby případné reakce a nežádoucí účinky.
  • 5. dokumenty osoby, která test podává: jméno a příjmení, kvalifikace osoby, záznam školení a zaškolení, a také certifikaci osoby, která dotyčnou osobu školila a zaškolila, a její vlastní negativní certifikát testu na Covid-19
  • ​6. existuje povolení SÚKLu k tomuto typu testu. Lze jej doložit?
  • 7. co test přesně stanovuje??? Přítomnost SARS-Cov-2 nebo koronaviry obecně????
  • 8. jak bude dále naloženo s výsledky testů, ať už negativními nebo pozitivními, budou se zdravotnické údaje z testů dětí někde ukládat a někam zasílat? Jak s nimi bude konkrétně naloženo?
  • 9. v případě pozitivity testu – bude toto sděleno mému dítěti v rámci kolektivu? Upozorňuji, že informování o výsledcích zdravotnických testů se smí pouze zákonnému zástupci dítěte, a to tak, aby z toho pro dítě nevyplynuly žádné společenské důsledky, újmy a v krajním případě až šikana ze strany ostatních spolužáků a jeho diskriminace v kolektivu.

V tomto smyslu bych také ráda požádala o Vaše písemné vyjádření, že testování NEPOŠKODÍ zdraví mého dítěte, v opačném případě, kdo zodpovídá/ručí za případné poškození mého dítěte?

Ráda bych také znala Vaše vyjádření jako ředitele školy k situaci, kdy z důvodu nezodpovězení či nedoložení dat některých otázek a tím vzniklých nejasností ohledně bezpečnosti podstoupení takovéhoto testování, vyplývajících z výše uvedených informací, přistoupím jako zákonný zástupce k alternativně nenechat své dítě plošně testovat – ráda bych tedy znala Váš názor, zda-li mému dítěti bude umožněno právo na vzdělávání, tedy pobyt ve škole, neboť by se z mého pohledu jednalo o porušení ústavního práva na vzdělávání.

Je možné případně dohodnout záměnu testu za adekvátní antigenní test ze slin, pokud nebudete schopni prokázat bezpečnost při používání nasofaryngeálního výtěrového testu zn. Singclean Medical (avšak výše uvedené dotazy jsou k zodpovězení i nadále)? Na základě jakých kritérií byl vybrán právě tento typ testu a ne například test ze slin nebo bukální sliznice, které jsou pro děti uživatelsky i zdravotně jednodušší? Případně lze posunout termín testování do doby zodpovězení dotazů tak, aby děti nebyly do té doby vyloučeny ze školní docházky???

 

Děkuji Vám za zodpovězení všech mých dotazů, věřím, že to pro Vás jako ředitele školy není vůbec jednoduché. Tato doba není jednoduchá. Ale musí nám jít také o děti, o jejich bezpečnost a zdraví, plynoucích i z jakkoli jinak dobře myšlených nařízení školy a jejího zřizovatele. Podotýkám též, že testy tohoto typu nebyly určeny k testování zdravých jedinců, avšak lidí, kteří projeví příznaky onemocnění, na které je test nastaven.

Zároveň chci sdělit, že tyto názory nejsou zdaleka pouze mé, ale vyjadřují je i další rodiče, se kterými jsme v kontaktu. Jsou však v tak zoufalé situaci, kdy již chtějí, aby děti šly do škol a oni do práce, že jsou v podstatě manipulačně natlačeni do souhlasu k testování nebo nejsou schopni na základě „nezdravotnického“ vzdělání dostatečně posoudit rizika s opakovaným plošným testováním dětí!

Byla bych ráda, pokud byste můj dopis a názor podstoupil dále na MŠMT a Českou školní inspekci aj. orgánům k přešetření, neboť jsem přesvědčena, že „nařízené“ testování do škol nepatří, nepatří ani do rukou učitelů a už vůbec žáků či jejich rodičů.

Věřím, že mě ve všech ohledech lidsky chápete a děkuji Vám za porozumění.

 

S přátelskými pozdravy

PharmDr. Lucie Hlávková

 

 

Originál dopisu ke stažení – zde[docx]
(je možno přizpůsobit a použít pro vlastní podání)

 


 
 

Autor příspěvku: ans