Deset výzev pro příští vládu ANS / projekt Radiožurnálu

1)      STRATEGIE BOJE PROTI PANDEMII COVIDU

Které tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru / nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti?

Vláda musí okamžitě zrušit svá nezákonná nařízení:  zdravotně závadné nošení roušek, nesmyslné testování a nebezpečnou experimentální vakcinaci.           

WHO prohlásila koronavirus COVID-19 za „pandemii“, ačkoliv to může být stav, kdy míra úmrtí na infekci dosáhne více než 12%. Ta je však maximálně jen 0,4%!

Rozhodnutí o světové pandemii přijalo Světové hospodářské fórum (WEF) v Davosu (21. – 24. ledna 2020) za zavřenými dveřmi zcela nelékařským, ale politickým orgánem. Samotnou pandemii WHO nikdy oficiálně nevyhlásila!

Tato falešná celosvětová nouzová situace v oblasti veřejného zdraví byla nadiktována téměř každé zemi ze 193 členů OSN.

Šéf WEF Klaus Swab veřejně prohlásil: „Pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitostí předělat a upravit celý svět.“ Globální aliance pro vakcinaci (GAVI) B. Gatese velmi těsně spolupracuje se Světovým ekonomickým fórem. Jedná se primárně o ekonomickou přestavbu světa skrze údajnou pandemii koronaviru.

 

2)      DOSTUPNOST BYDLENÍ, HYPOTÉKY

Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení?

Je nutné znovu vytvořit ministerstvo stavebnictví, které před rokem 1989 úspěšně připravovalo a řídilo bytovou, průmyslovou, dopravní a vodohospodářskou výstavbu. Problematiku stavebnictví dnes nekoncepčně řeší několik ministerstev (pro místní rozvoj, dopravy, průmyslu a obchodu aj.).

Státní podnik by stavěl byty za nákladové ceny, pouze s přiměřeným výnosem pro vlastní reprodukci (obnova a vylepšení technického vybavení apod.) například se ziskem 5%.

Tímto způsobem by se výstavba bytů velmi zlevnila, a jelikož by státní podnik nemusel tvořit zisk pro svého privátního majitele, jímž by byl v tomto případě stát (pouze by vytvářel rezervy na svůj technologický a technický rozvoj, apod.), byty by se pronajímaly za nízkou cenu.

Stavebnictví bylo vždy tahounem hospodářství s velkým multiplikačním dopadem na produkci ostatních odvětví. Jeho totální privatizace po roce 1989 přispěla k současnému nízkému hrubému národnímu produktu a zařazení naší země mezi země rozvojové.

 

3)      BUDOUCNOST ARMÁDY

Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP? Proč ano/ne?

Dvě procenta HDP nejdou na obranu naší země, ale na NATO! A to je velký rozdíl. Z hlediska odborné analýzy bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro náš stát právě členství v NATO.

Musíme vystoupit (čl.13 Washingtonské smlouvy), být neutrální, uzavírat bilaterální smlouvy jako rovný s rovným (na základě vzájemné výhodnosti)  a požádat RF o bezpečnostní deštník. Ruská federace totiž podporuje (na rozdíl od EU) existenci národních států a je bezpečně kryta na vojenské úrovni, neboť má zbraně, kterými se dokáže ubránit a které dosud nemá ve výzbroji nikdo jiný (což je našimi médii zcela ignorováno).

NATO je určeno na udržení politického vlivu a vojenské dominance ve světě. NATO nechrání hranice, ale je zaměřené výlučně k agresi proti vybraným zemím (vesměs se surovinovým bohatstvím) v Africe či na Blízkém a Středním východě a dále proti Rusku.

NATO s EU jsou velmi úzce propojeny. Viz Lisabonská smlouva, Hlava V: Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice.

 

4)      FENOMÉN: DISTANČNÍ VÝUKA

Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat?

Základem vzdělání je zjevná nezastupitelnost lidského faktoru (učitele) ve školství. Člověka mohou vychovat jen lidé a tento fakt vymezuje místo informačních technologií a distanční výuky – úspěšně fungují jen jako návazný zdroj informací.

Vzdělávání není jen základním nástrojem individuální a celospolečenské prosperity, ale také rozhodujícím prostředkem sebereprodukce společnosti. Formuje její hodnoty (morálku) a zajišťuje její budoucí přežití.

Poslání vzdělání, které nikdy nenahradí distanční výuka!

jak se učit (tedy osvojovat si znalosti, dovednosti a návyky),

jak žít sám se sebou (vytváření přiměřeného sebevědomí, vůle, píle, sebehodnocení, sebekontroly a zodpovědnosti),

jak žít s ostatními (zvládnout přiměřeně empatii, kooperaci a pochopit princip dlouhodobé výhodnosti společenské angažovanosti oproti sobectví),

jak nacházet své místo ve světě (vytváření systému hodnot),

jak pracovat s informacemi (jak je získávat, chápat, selektovat a hodnotit).

 

5)      KLIMATICKÁ ZMĚNA A SUCHO

Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak?

Probíhá boj dvou koncepcí. Na jedné straně je fašisticko-otrokářský přístup, který pod hrozbou klimatických změn postupně odnímá lidem právo na užívání krajiny a přírody. A na druhé straně je normální lidskost, která realizuje komplex opatření v oblasti skutečné ochrany životního prostředí, rozumného využití zdrojů a maximální možné regenerace.

EU – pod vedením Světového ekonomického fóra a jeho ředitele Klause Schwaba – se pokouší o globální reset. V jejich pojetí jde o zastavení technického rozvoje dostupného většinové populaci a o návrat do minulosti ve smyslu omezené dostupnosti základních biologických zdrojů (potraviny, voda).

Tzv. „zelené“ snahy, které vychází z panelu údajných „vědců“, jsou motivovány likvidací a ne rozvojem plánované zresetované společnosti.  Kdyby se totiž snažili skutečně zabránit suchu, tak by ve velkém sázeli stromy a keře a nevybetonovali kdejaký plácek, louku nebo pole. Je třeba více rostlin, živočichů, CO2 a tím pádem více vody, více života!

 

6)      POVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19

Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili?

Vakcinace je nezákonná. Nejde o očkování, ale o podání experimentální látky na genové bázi.

Nejsou známy pozdější dopady na plodnost, změnu genetické informace, rozvoj onkologických a autoimunitních onemocnění atp.

Nejedná se o očkování v klasickém slova smyslu, a proto nemůže být povinné. Tzv. „vakcína“ proti covidu má jen podmíněné povolení. Experiment má být ukončen v roce 2030. Pokud je ale schválení podmínečné, není možné k účasti nikoho právně zavázat. Účast na klinické studii je vždy dobrovolná. Jakýkoliv nátlak – ať už ve zdravotnictví nebo v jakékoliv jiné profesi – je nezákonný a porušuje základní práva.

U Evropského soudního dvora jsou napadeny všechny licence na očkování. A tyto žaloby budou úspěšné.

Vláda dala naši zemi Evropské unii k pokusům na lidech! Použití vakcín s obsahem GMO zakazuje samotná EU! Výjimka se navrhuje uplatnit pouze na nouzový stav.  Všechny vakcíny obsahují geneticky modifikované organismy nebo látky vytvořené genetickou modifikací.

 

7)      VÝŠE DŮCHODŮ

Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze (třeba vzhledem k průměrné mzdě v Česku) byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí?

Debata o plošném zvýšení o 100, 200, 300 Kč je zcela nesmyslná a neřeší podstatu problému. Musíme od základů zreformovat hospodářství naší země, které bude odpovídat potřebám naší společnosti a reagovat na světové dění.

Důchody tak, jak je známe dnes, jsou velmi nespravedlivé. Lidé, kteří zasvětili svou práci společnosti a dosáhli i velkého významu, nemají zohledněný svůj přínos. Vše totiž počítáme jen procentem z příjmu.

Tak například zemědělec dře od rána do večera. Příjmy v zemědělství jsou ale nízké a ještě regulované tak, abychom měli levné potraviny. Jeho přínos pro společnost je však jistě vyšší, než třeba státního úředníka, který sice pracuje reálně čtyři hodiny denně, ale má vyšší příjem a tudíž i nárok na vyšší důchod. Je to v pořádku?

Technologie důchodů je stará víc jak sto let. Důchod zavedl Bismarck v roce 1889. A my jen přemýšlíme, jak vylepšit starou technologii tak, aby měla parametry dnešní doby. Musíme ale změnit systém. Jinak to nepůjde.

 

8)      PŘÍSTUP K MIGRANTŮM

Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout?

Jsme zásadně proti stávající strategicky řízené migraci, která je organizována a spolufinancována přímo vedením EU v rámci realizaci uzavřených smluvních dokumentů jako jsou Lisabonská smlouva, či dokument Migrace k náhradě původního obyvatelstva, podle něhož má být do Evropy do roku 2050 dovezeno až 159 milionů migrantů.

EU plánuje dovoz migrantů z mimoevropských regionů pod záminkou válečných uprchlíků či pod záminkou potřeby posílit pracovní síly v průmyslu náhradou za stárnoucí evropskou populaci. A to v době průmyslové revoluce 4.0, která se vyznačuje přechodem na robotizaci a obecně očekávanou velkou nezaměstnaností a levnou prací.

Strategicky řízená nátlaková migrace je používána jako zbraň. V odborných kruzích je definována jako přeshraniční pohyb populace, který je cíleně vytvořen nebo manipulován za účelem oslabit a zničit koncový stát a to až formou občanské války. Tento druh migrace má charakter dlouhodobého „inženýrsky“ připraveného projektu. Jsme zásadně proti!

 

9)      PLATY UČITELŮ

Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy?

Učitelé v ČR jsou ohodnocení nejhůře ze všech zemí OECD. Platy českých učitelů dosahují pouze dvou třetin průměrného výdělku zaměstnanců s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním.  Například i v Kostarice bere učitel více než dvakrát tolik. Letos prý budou učitelé v průměru brát 130 procent průměrné mzdy.

Průměrný plat učitelů v regionálním školství je 44 224 korun hrubého, avšak najít živého učitele s takovým příjmem není téměř možné. V průměru jsou totiž zahrnuti i ředitelé škol a odměny, ale nejedná se o pravidelnou mzdu.

Platy ve školství nelze odvozovat od produktivity práce jako třeba v průmyslu.

Vzdělání je celospolečenským statkem a jako takové má být financováno z veřejných prostředků. Vzdělání nemůže být chápáno jako klasické zboží. Tržní přístup vede k rozpadu společenské soudržnosti.

Plat se musí odvíjet od absolutní nenahraditelnosti lidského faktoru (učitele) ve školství. Musí se změnit systém určování výše platu učitele.

 

10)  VÝŠE DANÍ

Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?

Je třeba hledat příčinu problému, a ne, které daně budeme zvyšovat nebo snižovat.

Náš systém je nastaven tak, že nedaníme práci z reálného výrobku u nás spotřebovaného! Přestali jsme provádět práce, které bychom v naší zemi zvládli. Jsme jen montovnou cizích firem a levnou pracovní silou. Státní správa přichází o daně ze skutečně kvalifikované práce a následné daně z těchto zisků! 

Jsme v situaci, kdy – obrazně řečeno – diskutujeme o domě s otevřenými okny a diskuze se vede jen o tom, že když zavřeme radiátory v kuchyni, mohli bychom získat vyšší teplotu v předsíni.  Celé je to ale špatně!  Je třeba zavřít okna a teplo se pak dostaví.

Po tisíciletí peníze vyjadřovaly hodnotu lidské práce a přínosu lidí pro společnost.  Cena zboží či služby vždy vyjadřovala její hodnotu, kvalitu a užitek. Dnes ale banky prostřednictvím úroku vrhají do světa pětinásobně víc peněz než je celková hodnota lidské práce. Peníze ztratily schopnost vyjadřovat přínos lidí pro společnost.

 

 

Praha 25. 8. 2021

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Předsedkyně ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

 

 

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: ANS

5 4 hlasů
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
FraKr
FraKr
30. 8. 2021 17:29

Učitelům bych dal klidně 100 tis. měsíčně, plošně … ale jen za předpokladu, že KAŽDÝ MATURANT bude umět aspoň násobilku a vyjmenovaná slova … no, nechci být zlý …. alespoň absolventi VYSOKÝCH novinářských škol by měli vědět, co je shoda podmětu s přísudkem …. eh, čo to táram … stačilo by mně, aby to uměli aspoň ti, co píší titulky!

Ivana Kýčková
Ivana Kýčková
30. 8. 2021 15:37

Všechno jasně a stručně řečeno. Tomuhle nedokáže dostát žádná z dosavadních parlamentních stran. Do detailu propracovanou koncepci pro příští léta má jedině ANS, která pro naši vlast již dlouho odvádí tvrdou, odborně promyšlenou a nedocenitelnou práci, za kterou jí můžeme nejlépe poděkovat vhozením jejich kandidátní listiny do hlasovací bedny -nevím, proč se tomu říká „urna“. Nehodlám jen tak pohřbít svou volbu, jakož i nikomu neodevzdám svůj HLAS!, budu VOLIT subjekt, který je příslibem naděje na zachování našeho národa ve svobodné zemi.

Svatopluk Otava
Svatopluk Otava
Odpovědět  Ivana Kýčková
1. 9. 2021 8:58

Jasná a stručná, jakož i fundovaná odpověď. Díky za ni.