Národní rada Českého státu – Dekret č. VI. o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody od roku 1989 a o národní správě majetkových hodnot zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů

Tento článek je 6.. díl série Dekrety NrČs. Dosud vyšlo dílů 8

 

Národní rada Českého státu

Dekret č. VI. o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody od roku 1989 a o národní správě majetkových hodnot zrádců, kolaborantů a některých organizací a ústavů.

Národní rada Českého státu

v rámci své legislativní iniciativy vydává Dekret

č. VI.

 

Preambule:

Jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetkově-právní jednání, ať se týkají majetku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatná, pokud byla uzavřena po 17. listopadu 1989 pod tlakem nepřátelských sil nebo národní, rasové nebo politické persekuce. Způsob uplatnění nároků, plynoucích z tohoto dekretu, budiž upraven zvláštním dekretem Národní rady Českého státu, pokud se tak nestalo již tímto dekretem.

Dále tento dekret upravuje a doplňuje všechny předešlé a budoucí dekrety, pokud to vyžaduje jednota právního systému.

Obsah:

Podle ustanovení tohoto dekretu se po ukončení období nesvobody majetek osob státně nepřátelských, který je na území Českého státu, dá pod národní správu. Za majetek osob státně nepřátelských se považuje též majetek těmito osobami převedený po 17. listopadu 1989, i kdyby nabyvatel nevěděl o tom, že šlo o takový majetek.

Národní správa budiž zavedena do všech podniků (závodů) i do všech majetkových podstat, kde toho vyžaduje plynulý chod výroby a hospodářského života, zejména v závodech, podnicích a majetkových podstatách opuštěných nebo takových, které jsou v držbě, správě, nájmu nebo pachtu osob státně nepřátelských. Ty všechny dále spadají do oblasti strategického zájmu státu. Zejména nerostné bohatství, voda, infrastruktura, energetika, ochrana životního prostředí, bezpečnosti, obrana státu.

Za soukromé, právní osoby státně nepřátelské se považují:

Osoby, které vyvíjely činnost, směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, proti demokraticko – republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky a posléze České republiky a které k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby sváděly a záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem nepřátele Československé republiky a České republiky. Za takové osoby se považují např. členové politických stran, spolků a neziskových organizací, kteří v rozporu se zájmy Československé republiky a České republiky vytvářeli politickou atmosféru a legislativní rámce, na základě kterých docházelo k zániku státu, rozkrádání státního majetku, zvýhodňování zahraničních subjektů na úkor domácích, zejména formou restitučních a privatizačních aktů. Dále osoby, které souhlasily a prosazovaly politiku Evropské unie, NATO, OSN a dalších organizací, kterážto však byla a je v příkrém rozporu se zájmy České republiky. Např. Přístupové protokoly k Evropské unii, Maastrichtská smlouva, Lisabonská smlouva, Fond obnovy EU, Zakládající pakt NATO, dále materiály OSN: Agenda 21, Agenda 2030, Globální kompakt o migraci, Marakéšská deklarace, Istanbulská úmluva a další, které jsou nepřátelské obyvatelům České republiky a ničí naší suverenitu.

Právní jednání majitelů, držitelů a správců majetků, spadajících pod národní správu, týkající se podstaty těchto majetků jsou neplatná.

Dosavadní majitelé, držitelé a správci majetků pod národní správou, jsou povinni zdržet se jakéhokoliv zásahu do jednání národního správce.

Národním správcem se může stát osoba, která nevyvíjela činnost, která je uvedená v tomto dekretu. Působnost národního správce bude trvat do doby, než dojde k znárodnění strategických odvětví hospodářství.

Jmenování národního správce bude provedeno dle zvláštních předpisů vydaných Národní radou České republiky.

V rámci uvedených opatření bude, po účinnosti tohoto dekretu, provedena dluhová amnestie u všech exekučních případů, v nichž se dlužníci nepodíleli na činnostech uvedených v tomto dekretu.

 

Platnost nabývá Dekret VI. okamžikem jeho vyhlášení.

Účinnost nabývá Dekretu VI. po získání faktické právní subjektivity Národní rady České republiky.

 

V Praze dne 24. července 2020

 

Národní rada Českého státu

Council of the Czech State

Rat des tschechischen Staates

Совет Чешского государства

 

 

 


 Publikováno na podobné téma:

Procházení sérií<< Národní rada Českého státu – Dekret č. V. o ochraně zdraví a lidských právNárodní rada Českého státu – Dekret č. VII. o prozatímním výkonu moci zákonodárné >>

Autor příspěvku: ANS

Profilový obrázek