Darovací smlouva ANS spolku ZEM – DOM

Členové ANS se 28. 6. 2021 dozvěděli, že byl z vězení propuštěn Ivan Kratochvíl, protože byl avizován jeho rozhovor na  Svobodném rádiu. Protože byl pan Kratochvíl propuštěn, podepsala ANS darovací smlouvu se spolkem ZEM – DOM, IČ  06827039, který dle článku II., bod 6 g, „pomáhá lidem v tísni“.

Citace ze smlouvy:

„Dar je určen z 50 % Ing. Ivanu Kratochvílovi a z 50 % Přemyslu Ivanovi Hadravovi. ANS podala Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování jmenovaných, spojenou s návrhem na přijetí společenské záruky na Policii ČR – viz Příloha. Dary byly příznivci ANS zaslány na účet ANS a vždy u nich bylo napsáno DAR – OBHAJOBA (viz transparentní účet ANS pro dary). K dnešnímu datu celková částka činí čtyřicet pět tisíc korun českých.“

Peníze, které doposud přišly na transparentní účet pod názvem DAR – OBHAJOBA, činí celkově 45 000 Kč a byly postupně převáděny z transparentního účtu ANS na provozní účet ANS, ze kterého pak byly zaslány spolku ZEM – DOM. Podle zákona o hospodaření politických stran a hnutí musí každá politická strana činit kroky tímto daným způsobem  – při konkrétním vyúčtování se totiž vychází vždy z provozního účtu.

Veškeré další případné finance na OBHAJOBU zasílejte na účet spolku ZEM – DOM číslo účtu: 9428102017 / 2010.

 

V Praze dne 29. 6. 2021                                                           PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

                                                                                                          předsedkyně ANS


PŘÍLOHA – citace ze společenské záruky

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

VĚC: Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování jmenovaných, spojená s návrhem na přijetí společenské záruky.

Na základě § 71a ve spojení s § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu dáváme žádost o propuštění obviněných návrh na přijetí písemného slibu a společenské záruky, jako náhrady vazebního způsobu vedení trestního stíhání obviněných:

  • Ivana Kratochvíla
  • Přemysla Ivana Hadravy

Dáváme společenskou záruku, že výše uvedení obvinění povedou řádný život, zejména že se nedopustí trestné činnosti, na vyzvání se dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní povinnosti a dodrží omezení, která se mu uloží.

V Praze dne 22. 4. 2021                             S úctou                 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

 

 

 

 


Autor příspěvku: ANS