Beneš o poválečné spravedlnosti

President Beneš, Státní rada Londýn 24.11.1941 podle požadavku W. Churchilla sdělil následující:

„Při budoucím jednání o příměří a míru bude třeba, aby všichni viníci této války byli potrestáni a to všude a bez výjimky a bez slitování. Bude třeba zejména trestu pro všechny ty, kdo se účastnili přímo nebo nepřímo všech zrad a zvěrstev henleinovských, nacistických a gestapáckých, kdo pomáhali naše lidi pronásledovat, mravně i lidsky a národně ponižovat, ničit, okrádat a loupit obsazené země a jejich obyvatelstvo, kdo zrazovali, loupili a vraždili!

Tuto spravedlnost, která nedělá žádnou diskriminaci mezi Němci a Slováky – a také neČechy – bude provádět všechen československý demokratický lid bez rozdílu tříd a národností, a zejména stát sám celou svou politikou poválečnou.“

In. Edvard Beneš, Odsun Němců z Československa, str.62.

P.S. A co se děje v polistopadovém státě? Přesný opak! Obviňováni jsou Češi a dokonce pozůstalí obětí nacismu. A sudeťáci obviňují Čechy v mezinárodním měřítku. Jaká hanba státní a evropské politiky se na nás přivalila počínaje katastrofálními počiny presidenta Havla! 

 

Dr. Jiří Jaroš Nickelli

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.