ANS podala trestní oznámení na vládu ČR

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohl být spáchán přečin zneužití pravomoci úřední osoby a omezování osobní svobody.

 

V procesním postavení oznamovatele a poškozené oznamuji skutečnosti nasvědčující, že mohl být spáchán přečin omezování osobní svobody dle § 171 odst. 1 a 3 a) zákona č. 40/2009 Sb. a přečin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1, písm. a), b), c) a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., případně jiný trestný čin taxativně vyjmenovaný ve speciální části zákona č. 40/2009 Sb., kterého se mohla dopustit Vláda ČR se sídlem Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, jmenovitě:

 •  1. Ing. Andrej Babiš, nar. 2. září 1954 v Bratislavě,
 •  2. Jan Hamáček, nar. 4. listopadu 1978,
 •  3. JUDr. Alena Schillerová, PhD., nar. 18. března 1964,
 •  4. Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., nar. 16. srpna 1969 v Českých Budějovicích,
 •  5. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., nar. 27. září 1981,
 •  6. Mgr. Lubomír Metnar, nar. 6. října 1967,
 •  7. Mgr. Marie Benešová, nar. 17. dubna 1948,
 •  8. Mgr. Richard Brabec, nar. 5. července 1966 v Kladně,
 •  9. Mgr. Jana Maláčová, nar. 24. června 1981,
 • 10. Ing. Miroslav Toman, CSc., nar. 6. února 1960 v Žatci,
 • 11. Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., nar. 24. března 1970,
 • 12. Ing. Robert Plaga, PhD., nar. 21. července 1978 v Ivančicích,
 • 13. Ing. Klára Dostálová, nar. 13. března 1971,
 • 14. PhDr. Lubomír Zaorálek, nar. 6. září 1956 v Ostravě,

kterého se mohli úmyslně dopustit ve spolupachatelství dle § 23 zákona č. 40/2009 Sb. tím, že vydali USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření, kde je zejména uvedeno, že s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že

I. zakazuje

1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště, přičemž součástí tohoto unesení není odůvodnění takovýchto opatření, tedy vydané usnesení a následná opatření jsou v rozporu s čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

Vzhledem k jednání v rozporu s čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., je uvedené usnesení v rozporu s čl. 14 Listiny základních práv a svobod, která je dle ústavního zákona č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., součástí ústavního pořádku České republiky, a dalšími články této listiny. Zároveň je takové jednání v rozporu s čl. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která pro Českou republiku vstoupila v platnost dnem 18. března 1992.

Vzhledem k výše uvedenému a přijatými sankcemi vůči občanům České republiky, které provádí bezpečnostní a ozbrojené sbory i městské policie, jedná vláda a její jednotlivé organizační složky v rozporu s § 31 odst. 4 zák. č. 240/2000 Sb.

Žádám o vyrozumění o učiněných opatřeních.

Děkuji a s pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. v.r.
JUDr. Karel Hais, v.r.
Ing. Ivan Kratochvíl, v.r.
Ing. Vladimír Prinke, v.r.

 
 

Prosíme všechny, kteří s tímto trestním oznámením souhlasí, aby vyplnili a odeslali na e-mailovou adresu podatelna@msz.pha.justice.cz dokument „Připojení poškozeného k trestnímu řízení” a dále tento text šířili:

PŘIPOJENÍ POŠKOZENÉHO K TRESTNÍMU ŘÍZENÍ.pdf – zde

 
Abyste mohli do dokumentu doplnit svoje osobní údaje, je nutno si ho otevřít ve svém textovém editoru (MS Word, Libre Office Writer apod.):

PŘIPOJENÍ POŠKOZENÉHO K TRESTNÍMU ŘÍZENÍ.docx

 
Toto může vyplnit každý občan. Text je napsán takovým způsobem, aby oznamovatelé nemohli být napadeni z křivého obvinění.

 


 
 

Autor příspěvku: ans

4.5 33 hlasů
Ohodnoťte článek
71 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Antonín Ryba
Antonín Ryba
18. 3. 2021 2:16

Měli by dostat doživotí …