Stanovy ANS

Stanovy politického hnutí

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Znění od 2.6.2018

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Název politického hnutí je ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (dále jen „hnutí“). Zkratka: ASN.
 2. Hnutí vyvíjí činnost na území České republiky, sídlo hnutí:    Praha.
 3. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL je politickým hnutím vyvíjejícím svou činnost v souladu se zákonem č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými právními předpisy.

Čl.II

Programové cíle

 Cílem činnosti hnutí je sdružování občanů, kteří nejsou a nechtějí být členy žádné politické strany a kteří usilují o vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě.

Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy a tuto službu staví nad osobní prospěch.

Ve svém programu hnutí usiluje o naplňování oprávněných zájmů všech společenských skupin občanů.

Hnutí se zasazuje o průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci a veřejných funkcí. Hnutí dále usiluje o obnovení důvěry občanů v právní řád, kvalitní zákony a vymahatelnost práva.

Hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.

Hnutí usiluje u svých zvolených členů do veřejných funkcí o jejich plnou osobní zodpovědnost kandidátů před stranicky ovlivňovanou odpovědností.

Čl.III

Členství v hnutí

 1.  Členem hnutí na základě své písemné přihlášky může být každý občan České republiky (fyzická osoba) starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí a který zároveň splňuje kritéria stanovená pro výkon některých funkcí daných zákonem č. 451/1991 Sb.
 2. Členství vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, doložené dokladem o bezúhonnosti žadatele, jeho čestným prohlášením o svém majetku a zaplacení členského poplatku. Přihlášku projedná představenstvo hnutí a rozhodne o ní.
 3. Člen hnutí musí být registrován v krajském klubu v kraji podle svého trvalého bydliště, pokud je klub ustaven, registrace je možná pouze u jednoho krajského klubu. Není-li příslušný krajský klub ustaven, je člen registrován v jiném existujícím krajském klubu dle své volby.
 4. Představenstvo hnutí je orgánem rozhodujícím o přijetí za člena. Představenstvo posoudí, zda žadatel splňuje formální podmínky člena hnutí, uvedené v čl. III stanov. Jsou-li přihláška a připojené doklady po formální stránce bezvadné, zahájí představenstvo přijímací řízení a o přijetí za člena rozhodne nejdéle do 1 měsíce od zahájení řízení. Představenstvo rozhoduje o přijetí zejména s ohledem na důvěryhodnost a bezúhonnost žadatele. Rozhodnutí o přijetí žadatele je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.
 5. Novou přihlášku lze podat nejdříve po jednom roce od zamítnutí dřívější přihlášku o členství.

Členem může být pouze žadatel, který nebyl v minulosti vyloučen z hnutí.

 1. Členství zaniká:
 • úmrtím,
 • dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti člena k právním úkonům,
 • písemným prohlášením o vystoupení z hnutí, a to dnem jeho doručení představenstvu hnutí anebo pozdějším dnem, uvedeným v tomto prohlášení,
 • rozhodnutím o vyloučení,
 • dnem, který bezprostředně předchází vzniku členství člena v jiné politické straně nebo jiném politickém hnutí,
 • nezaplacením členských příspěvků, a to ani v náhradní stanovené lhůtě.
 1. Člen hnutí má tato práva:
 • být informován o činnosti hnutí, přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se hnutí,
 • obhajovat a prosazovat své názory,
 • podílet se na pojednávání všech záležitostí týkajících se činnosti hnutí,
 • podávat návrhy, stížnosti, dotazy a být informován o jejich vyřízení a řešení,
 • hlasovat, volit, být volen do orgánů a funkcí v hnutí,
 • kandidovat za hnutí a navrhovat kandidáty pro volby do zastupitelských orgánů,
 • účastnit se jednání orgánů hnutí, vykonávat svá hlasovací práva (pokud se rozhoduje o jeho osobě pak bez práva hlasovacího), v souladu se stanovami
 • odvolávat se ve sporech k rozhodčímu výboru hnutí,
 • na pozastavení svého členství, pokud o to písemně požádá.
 1. Člen hnutí je povinen:
 • dodržovat stanovy hnutí, nebo jiné vnitřní předpisy a plnit usnesení orgánů hnutí
 • spolupracovat na naplňování cílů hnutí, podporovat program hnutí a podílet se na jeho prosazení,
 • vykonávat odpovědně funkce, do nichž byl zvolen,
 • předkládat prohlášení o majetku ke konci kalendářního roku, byl-li zvolen do funkce v hnutí nebo za hnutí do funkce v zastupitelském orgánu nebo jmenován do orgánu státní správy,
 • sdělovat změny svých osobních údajů do členské evidence hnutí, vedené představenstvem,
 • platit řádně a včas členské příspěvky.
 1. Člen může být z hnutí vyloučen, jestliže
 • závažným způsobem porušil stanovy hnutí,
 • svých chováním na veřejnosti, způsobem výkonu své funkce v hnutí nebo veřejné  funkce opakovaně a závažně ohrozí dobré jméno a pověst hnutí nebo je poškodí,
 • uvede nepravdivé nebo zkreslené údaje pro přihlášku nebo uvedené v čl. III. bodě 8  stanov,
 • byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin po dni vzniku členství v hnutí.

O vyloučení člena rozhoduje představenstvo.

 1. Členovi může být na dobu určitou pozastaveno členství, pokud intenzita jednání, umožňující vyloučení člena (čl. III bod 9), vyžaduje toto dočasné opatření, nebo bylo-li proti členovi zahájeno trestní řízení. O pozastavení členství na návrh představenstva nebo krajského klubu rozhoduje rozhodčí výbor. Člen je oprávněn sám o pozastavení svého členství písemně požádat představenstvo

Čl.IV

Ústřední orgány hnutí 

 1. Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšší ústřední orgán hnutí, který

 • volí a odvolává členy představenstva hnutí,
 • volí a odvolává členy dozorčího výboru,
 • volí a odvolává členy rozhodčího výboru,
 • schvaluje zprávu o činnosti představenstva hnutí,
 • schvaluje zprávu o hospodaření hnutí,
 • schvaluje politický a volební program hnutí,
 • schvaluje změnu stanov,
 • rozhoduje o rozpuštění hnutí sloučení s jinou politickou stranou nebo jiným politickým hnutím, včetně způsobu naložení s majetkovým zůstatkem v souvislosti se zrušením hnutí
 • rozhoduje o výši členských příspěvků,
 • rozhoduje o dalších otázkách hnutí, jež si vyhradí.

Shromáždění členů svolává představenstvo jednou ročně nebo jej svolá na návrh alespoň jedné třetiny členů hnutí.

Shromáždění členů tvoří členové představenstva a zástupci krajských klubů, a to za každý krajský klub po dvou zástupcích.

Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů hnutí a rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění hnutí nebo jeho sloučení, kdy rozhodnutí vyžaduje kvalifikovanou většinu přítomných členů. Nebude-li Shromáždění členů, svolané řádně a včas usnášeníschopné z  důvodu menší účasti členů, koná se náhradní Shromáždění členů 1 hodinu po stanoveném začátku řádného Shromáždění, takovéto náhradní Shromáždění je usnášeníschopné při jakékoli účasti členů hnutí, která nesmí však být nižší než 7 členů, a  pak je rozhodnutí přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění hnutí nebo jeho sloučení, kdy rozhodnutí vyžaduje kvalifikovanou většinu přítomných členů.

 1. Představenstvo

Představenstvo je řídící orgán hnutí mezi jednáními shromáždění členů a je odpovědné za činnost hnutí a hospodaření hnutí jako statutární orgán.

Představenstvo má 3 členy, tvoří jej předseda (nejvyšší představitel hnutí), jeden místopředseda a hospodář hnutí.

Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a jmenuje hospodáře hnutí, a to na dobu dvou let.

Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni všichni jeho členové. Rozhodnutí je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou členů. Jednání představenstva svolává podle potřeby jeho předseda.

Představenstvo

 • jedná jménem hnutí jako statutární orgán,
 • je nejvyšším orgánem hnutí mezi zasedáním shromáždění členů,
 • je dovolacím orgánem proti rozhodují rozhodčího výboru,
 • předkládá shromáždění členů zprávy o činnosti a hospodaření, schvaluje roční rozpočet hnutí,
 • rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny shromáždění členů,
 • spravuje záležitosti výslovně mu svěřené stanovami hnutí.

Hospodář hnutí je odpovědný za hospodaření se svěřenými prostředky, řádné vedení evidence a vypracování a předložení zprávy podle zákona č. 424/1991 Sb.

Ve věcech týkajících se převážně nebo výhradně záležitostí příslušného krajského klubu nebo krajských klubů obecně, je oprávněn se na jednání představenstva zúčastnit i předseda krajského klubu s hlasem poradním.

Předseda představenstva je oprávněn podepisovat se za hnutí a je oprávněn tuto pravomoc delegovat na některého místopředsedu nebo jinou osobu výslovným písemným zmocněním.

 1. Dozorčí výbor

Dozorčí výbor je kontrolním a revizním orgánem hnutí, má tři členy, ze svého  středu volí svého předsedu. Zprávu předkládá jednou za rok shromáždění členů hnutí.

Dozorčí výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhodnutí je přijato, vyloví-li se pro něj nadpoloviční většina členů výboru.

 1. Rozhodčí výbor

Rozhodčí výbor je rozhodčím a smírčím orgánem hnutí, rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a krajskými kluby. Rozhodčí výbor má tři členy, ze svého středu volí

svého předsedu. Jednou za rok předkládá zprávu o své činnosti shromáždění členů hnutí.

Rozhodčí výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhodnutí je přijato, vyloví-li se pro něj nadpoloviční většina členů výboru.

 1. Funkční období všech funkcionářů hnutí na ústřední i krajské úrovni je dvouleté a končí novou volbou.

Čl.V

Krajský klub

 1. Krajský klub je základní organizační jednotkou hnutí, působí na území správního obvodu kraje a hl.města Prahy a sdružuje všechny členy s trvalým bydlištěm v daném kraji. V obvodu kraje může působit pouze jeden krajský klub.
 2. Krajský klub tvoří nejméně tři členové hnutí.
 3. Zájmy krajského klubu reprezentuje předseda, kterého volí členové krajského klubu na svém krajském shromáždění členů, které svolává představenstvo hnutí vždy před konáním shromáždění členů hnutí. Předseda krajského klubu spolupracuje s představenstvem hnutí a zúčastní se rozšířených jednání představenstva s hlasem poradním dle čl. III stanov.

Předseda krajského klubu spravuje běžné záležitosti, předává představenstvu žádosti o členství nebo o vystoupení nebo pozastavení členství v rámci daného kraje, hospodaří s finančními prostředky přidělenými krajskému klubu a podává na výzvu představenstvu nebo dozorčí radě vyúčtování a je zodpovědný za správu krajského klubu, řádné vedení účetnictví a hospodaření s prostředky krajského klubu.

 1. Shromáždění členů krajského klubu se schází alespoň jednou za rok, vždy v dostatečném předstihu před jednáním ústředního shromáždění hnutí. Shromáždění členů krajského klubu je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů krajského klubu a rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Shromáždění členů krajského klubu volí ze svého středu předsedu krajského klubu na dobu dvou let, projednává zprávy o hospodaření s prostředky přidělenými krajskému klubu, přijímá doporučení pro jednání shromáždění hnutí členů a představenstva, volí dva své zástupce do shromáždění členů hnutí a zavazuje je k příslušnému hlasování o věcech uvedených na pořadu  shromáždění členů hnutí.

Čl. VI

Zásady hospodaření hnutí

Zdroje financování hnutí tvoří příjmy podle zákona č. 424/1991 Sb. Tyto finanční prostředky jsou příjmem rozpočtu klubu. Hnutí je oprávněno nabývat majetek a hospodařit s ním.

Hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Roční rozpočet musí být konstruován jako vyrovnaný nebo přebytková a schvaluje jej představenstvo. Představenstvo rovněž schvaluje předpisy pro nakládání s majetkem hnutí. Shromáždění členů rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, plynoucím z likvidace v případě zrušení hnutí, nejedná-li se o případ podle § 13 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb.

Příjmem hnutí jsou

 • příspěvky ze státního rozpočtu ČR
 • členské příspěvky
 • dary, dědictví
 • příjmy z pronájmu movitého nebo nemovitého majetku
 • úroky z vkladů
 • příjmy z tombol, kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí
 • půjčky a úvěry.

Výdaji hnutí jsou

 • splatné závazky
 • náklady spojené s plněním zákonných povinností hnutí, se zpracováním výročních zpráv a  jejich ověření auditory
 • náklady na činnost hnutí, zejména mzdy zaměstnancům, nájemné, cestovní výdaje, provoz kanceláře, pořizování nezbytného majetku apod.
 • náklady na volby a volební kampaň
 • případné dary nadacím nebo obecně prospěšným společnostem.

Hnutí může půjčky nebo úvěry přijímat výhradně v souvislosti s volbami a přípravou volební kampaně.

Hospodaření hnutí se řídí finančním řádem schváleným představenstvem v souladu s platnými právními předpisy pro politické strany a hnutí.

Hospodaření jednotlivých krajských klubů se uskutečňuje podle pravidel hospodaření přijatých představenstvem na jednání za účasti předsedů krajských klubů a musí být v souladu se zákonnými normami platnými pro hospodaření a účetní evidenci politickým stran a hnutí.

Čl. VII

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Do doby konání ustavujícího sněmu plní funkci všech orgánů hnutí přípravný výbor, který ze svého středu volí předsedu a tento plní funkcí předsedy představenstva.
 2. Přípravný výbor svolá Ustavující shromáždění, jakmile počet členů hnutí dosáhne čísla 25. Pro svolání Ustavujícího shromáždění přípravný výbor sestaví seznam členů.
 3. Ustavující shromáždění schvaluje nadpoloviční většinu přítomných členů svůj jednací a volební řád, stanovy hnutí a zvolí představenstvo hnutí, členy dozorčího výboru a rozhodčího výboru.

Čl. VIII

Ukončení činnosti hnutí

Hnutí může zaniknout pouze způsobem určeným způsobem podle zákona č. 424/1991 Sb.

Případný likvidační zůstatek bude převeden na obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí shromáždění členů, současně při rozhodnutí o ukončení činnosti hnutí.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

 1.  Politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL je právnickou osobou podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Členové neručí ani neodpovídají za závazky hnutí.
 3. Písemné smlouvy nebo jiné právní úkony musí být podepsány předsedou nebo jím písemně pověřeným místopředsedou případně jinou takto pověřenou osobou a podepisují se tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu hnutí takovéto osoby ke svému jménu a  funkci připojí svůj podpis a otisk razítka.
 4. Krajské kluby mohou v majetkoprávních záležitostech jednat pouze na základě písemného zmocnění představenstva.
 5. Změny stanov může provádět pouze shromáždění členů jako ústřední orgán.

PhDr.Vladimíra Vítová, PhD

předsedkyně